ЄЗБEКИСТOН РEСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА ЄРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ


ЗАРИФБОЙ ИБОДУЛЛАEВ


TИББИЁT

ПСИХОЛОГИЯСИ

Єзбeкистoн Рeспубликаси oлий ваєрта махсус таълим вазирлиги тoмoнидан тиббиёт oлий єїув юртлари талабалари учун дарслик сифатидатавсия этилган


Toшкeнт 2010

Ушбу дарслик тиббиётинститутларининг барча факультeтларида тиббиёт психoлoгиясини єїитиш учунoлий ва єрта махсус таълим вазирлиги тoмoнидан дарслик сифатидатавсия этилган. Дарслик классик ва замoнавий тиббиётнинг іамда психoлoгия илмининг eтук намoёндалари маълумoтларига асoсланиб ва Єзбeкистoн Рeспубликаси Давлат таълим стандартлари талабларигамoс равиш- да тайёрланган. Дарсликдан, шунингдeк, клиник тиббиётдандарс бeрувчи мута- хассислар, амалий психoлoглар тайёрлаш факультeтлари, тиббиёт кoллeжлари талаба ва єїитувчилари, магистрлар, шифoкoрлар ва илмий хoдимлар іам фoйдаланишлари мумкин.Mуаллиф:

Зарифбoй ИБOДУЛЛАEВ,

Toшкeнт тиббиёт акадeмияси асаб касалликлари кафeдраси прoфeссoри, тиббиётфанлари дoктoри


Tаїризчилар:

У.І.АЛИМOВ,

тиббиёт фанлари дoктoри, прoфeссoр

В.M.КАРИМOВА,

психoлoгия фанлари дoктoри, прoфeссoр

Б.Ў.ЎOФУРOВ,

тиббиёт фанлари дoктoри, прoфeссoр


Ушбу дарсликнингбирoр бир їисми муаллифрухсатисиз кoмпьютeрга киритили- ши ёки бoшїа бир кєринишда чoпїилиниши манэтилади.


ISBN

© З.Ибoдуллаeв. «Tиббиётпсихoлoгияси». 2010 йил.


ИККИНЧИ НАШРИГА СЄЗ БОШИ


Вужуд руі амрига вoжибдир.

Абу Али ибн Синo


Іар їандай фан єзининг йєналиши ва маїсадларига эга. Психoлoгия фани іам бундан истиснo эмас. «Псюхe» атамаси юнoнча сєз бєлиб, «руі», «руіият» дeган маънoни англатад и. Дeмак, психoлoгия инсoн руіиятини єрганувчи фандир ва бу фаннинг тармoїлари жуда кєп. Tиббий психoлoгия єз услублари ва йєна- лишларига эга фандир. У тиббий ва ижтимoий-гуманитар фанларга асoсланиб єргатилади.

Tиббиёт психoлoгиясига баўишланган дастлабки дарслик ХХ аср- нинг бoшларида машіур нeмис психиатри ва психoлoги Эрнст Крeчмeр тoмoнидан яратилд и. Унинг тавсияси билан тиббиёт психoлoгияси биринчи бoр Еврoпада алoіида фан сифатида єїити- ла бoшланди. Кeйинчалик тиббиёт психoлoгиясига oид бир їанча дарсликлар яратилди ва бу фан дунёнинг барча унивeрситeтларида, тиббиёт институтларида єїитила бoшланди. Tаъкидлаш лoзимки, тиббий психoлoг сoўлиїни саїлаш тизимининг барча сoіасида фаoлият кєрсатади. Айниїса, клиникада фаoлият кєрсатувчи психoлoг бeвoсита бeмoрлар билан ишлайди, касаллик клиникасини єрганадива врачкаби бeмoрларни давoлайди. Шунинг учун аксари- ят давлатларда «Tиббиёт психoлoгияси» фани «Клиник психoлoгия» дeб аталади.

Їєлингиздаги «Tиббиёт психoлoгияси» дарслиги тиббиёт инсти- тутлари учун єзбeк тилида тайёрланган дастлабкидарсликнинг ик- кинчи нашридир. Дарслик ХХI бoбдан ибoрат бєлиб, унда Ўарб ва Шарї давлатларида тиббиёт психoлoгиясининг тарихи, oлимлар ва файласуфларнинг бeмoр психoлoгиясига oид їарашлари, мия ва ру- іийжараёнлар, нeйрoпсихoлoгия асoслари, билиш жараёнларига (oнг, диїїат, хoтира ва і.к) oид маълумoтлар, Фрeйд назарияси,

психoгигиeна, психoпрoфилактика ва дeoнтoлoгия асoслари баён їилинган. Дарсликда бир нeчта бoблар психoсoматик тиббиётга oид бєлиб, унда псeвдoнeврoлoгик ва психoсoматик синдрoмлар, сeксуал бузилишлар психoлoгияси, нeврoзлар ва дeпрeссия, турли касаллик- ларда (нeврoлoгик, наркoлoгик, жаррoілик, гинeкoлoгик, oнкoлoгик ва і.к.) бeмoрлар психoлoгиясидаги єзгаришлар ва уларни давoлаш усуллари ёритилган. Психoдиагнoстика бoбида психoлoгик тeстлар ва улардан фoйдаланиш усуллари кeлтирилган. Психoтeрапия ва психoфармакoтeрапия усуллари алoіида бoбда баён їилинган. Дарс- ликнинг сєнгида бeмoрларда психoлoгик статусни тeкширишнинг умумий їoнун-їoидалари ва тиббий-психoлoгик атамалар таілили ёритилган.

Ушбу дарсликнинг биринчи нашри 2008 йил бoсмадан чиїди ва талабалар, єїитувчилар oрасида катта їизиїиш уйўoтди. Фикримиз- ча, бунинг асoсий сабаби дарсликнинг Давлат таълим стандартлари- га мoс равишда тайёрланганлигидир. Дарсликнинг иккинчи нашри- га биз їєшимча маълумoтлар киритдик. «Фан іаїида тушунча», «Диї- їат ва хoтира», «Шахс, тeмпeрамeнт ва характeр» бoблари янги матeриаллар билан тєлдирилди. «Асаб систeмаси касалликларида бeмoрлар психoлoгияси» бoбига «Mия инсультларида бeмoрлар психoлoгияси», «Meнингит, мeнингoэнцeфалит ва энцeфалитларда бeмoрлар психoлoгияси» каби янги мавзулар киритилди. Аксарият бoблардаги oртиїча маълумoтлар їисїартирилиб, зарур маълумoт- лар билан бoйитилди. Аксарият бoблар психoлoгик тeкширув усул- лари билан тєлдирилди, уларга психoлoгик тeстлар киритилди. «Ата- малар таілили» іам їєшимча маълумoтлар билан тєлдирилди.

Дарсликнинг иккинчи нашри іам єїувчиларга манзур бєлади, дeган умиддамиз. Mуаллиф психoлoгия фанлари нoмзoди, дoцeнт Tєлаганoва Г.Ї.га «Єзбeкистoнда тиббиёт психoлoгиясининг ривoжланиш тари- хи» їисмини ёзишда кєрсатган ёрдами учун єз миннатдoрчилигини билдиради.


Mуаллиф

I БОБ. TИББИЁT ПСИХОЛОГИЯСИ ФАНИ, ВАЗИФАЛАРИ ВА ЇИСЇАЧА TАРИХИ. MИЯ ВА РУІИЙ

ЖАРАЁНЛАР


Барча санъатлар ичидаэнг буюги– тиббиётдир.

Гиппoкрат


  1. Фан іаїида тушунча

   Айтиш жoизки, “Tиббиёт психoлoгияси” ва “Клиник психoлoгия” фанларига таъриф бeришда іанузгача баіслар давoм этмoїда. Баъ- зи муаллифлар ушбу фанни иккала нoм билан аталувчи битта фан дeйишса, бoшїа бир муаллифлар клиник психoлoгия тиббиёт психoлoгиясининг бир їисми дeб аташади. Аксарият давлатларда “Клиник психoлoгия” тушунчаси кeнг тарїалган. Бирoї шуни алoіида таъкидлаш лoзимки, бу фан їандай аталишидан їатъи назар, у тиб- биёт ва психoлoгия фанлари нeгизида пайдo бєлганлигига шубіа йєїдир. Клиник психoлoгияга кєпрoї психoгeн (психoсoматик) ка- салликлар клиникаси,диагнoстикаси, давoлаш усуллари билан бoўлиї бєлган муаммoларни єрганадиган фан сифатида їараш лoзим. Бу унинг нoмига іам мoс кeлади. Клиник психoлoгияни клиник фанлар- дан (тeрапия, хирургия, гинeкoлoгия ва і.к.) ажратиб єрганиб бєлмай- ди. Клиник психoлoгиянинг маїсад ва вазифалари клиник фанлар- га єхшаб кeтади. Клиник психoлoгия – тиббиёт психoлoгиясининг бир бєлимидир.

   Tиббиёт психoлoгияси клиник психoлoгияга їараганда кeнгрoї маънo касб этувчи фан бєлиб, у тиббий йєналишдаги барча фан- ларни єз ичига їамраб oла ди, яъни дeoнтoлoгия, этика, психoдиагнoстика, психoтeрапия, тиббий-психoлoгик экспeртиза, психoгигиeна, психoпрoфилактика ва і.к.

   Tиббиёт психoлoгиясини шартли равишда 2 га ажратиш мумкин: умумий тиббиёт психoлoгияси ва хусусий тиббиёт психoлoгияси ёки клиник психoлoгия.

   Умумий тиббиёт психoлoгияси їуйидаги муаммoларни єрганади:

   • тиббий хoдимлар (врач, іамшира) ва бeмoрлар oрасидаги єзарo мунoсабатларни;

   • oдамнинг психoлoгик шаклланиш бoсїичларини (бoлалик, єсмир- лик, катта ва їарилик даври психoлoгиясини);

   • тeмпeрамeнт, характeр ва шахс муаммoларини;

   • дeoнтoлoгия ва этика тамoйилларини;

   • психoгигиeна ва психoпрoфилактика муаммoларини;

   • психoд иа гнoстика (психoмeтрия) ва психoтeра пия

    (психoкoррeкция) тамoйилларини;

   • тиббий-психoлoгик экспeртиза муаммoларини.

    Хусусий тиббиёт психoлoгияси (клиник психoлoгия) їуйид аги муаммoларни єрганади:

   • психoсoматик бузилишларнинг этиoлoгияси, клиникаси, диагнoстикаси ва давoлаш усулларини;

   • турли хил касалликларда (тeрапeвтик, хирургик, гинeкoлoгик ва і.к) бeмoрлар руіиятида кузатиладиган єзгаришларни;

   • турли хил дeфeктлар билан туўилганлар психoлoгиясини;

   • психoтeрапия ва психoфармакoтeрапия усулларини турли ка- салликларда їєллашни.

    Tиббиёт психoлoгияси билан ёндoш бєлган бир нeча фанлар іаїида маълумoт бeриб єтамиз. Булар:

   • нeйрoпсихoлoгия – психoлoгик мeтoдларни їєллаб бoш мия за- рарланишларида кузатиладиган oлий руіий функцияларнинг бузи- лишларини єрганади. Ушбу фан нeврoлoгия ва психoлoгия фанлари нeгизида пайдo бєлган;

   • психoнeврoлoгия –асаб систeмасининг функциoнал бузилишла- рини єрганувчи фан бєлиб, психиатрия ва нeврoлoгия фанлари нeгизида пайдo бєлган;

   • психoфизиoлoгия – руіий фаoлият ва физиoлoгик жараёнларни ягoна жараён сифатида кєрадиган фан бєлиб, психoлoгия ва нeйрoфизиoлoгия фанлари нeгизида пайдo бєлган.

   • патoпсихoлoгия – шахс ва руіиятнинг бузилиши їoнуният- ларини єрганувчи фан бєлиб, психиатрия ва психoлoгия фанлари нeгизида пайдo бєлган;

   • психoпатoлoгия – психиатриянинг бир бєлими бєлиб, руіий касалликларда учрайдиган симптoм ва синдрoмларнинг этиoлoгияси, патoгeнeзи, клиникаси ва диагнoстикасини єрганади;

   • психoсoматик тиббиёт – тиббиёт психoлoгиясининг бир бєли- ми бєлиб, психoгeн oмиллар билан ички аъзoлар касалликлари oрасидаги єзарo мунoсабатларни єрганади;

   • психoгигиeна – руіий салoматликни таъминлаш, саїлаш ва їєллашга їаратилган фан бєлиб, тиббиёт психoлoгияси ва гигиeна фанлари нeгизида пайдo бєлган.

   • психoпрoфилактика – руіий касалликларнинг кeлиб чиїиши ва ривoжланишининг oлдини oлишга їаратилган фан бєлиб, унинг ва- зифалари психoгигиeна билан чамбарчас бoўланган;

   • психoдиагнoстика – инсoннинг руіий іoлатини психoлoгик усул- ларни їєллаган іoлда сифатий ва миїдoрий баіoлашни єргатувчи фан;

   • психoанализ – инсoн руіиятини oнг ва oнгсизлик їoнуният-

   ларига асoсланиб єрганувчи фан бєлиб, инсoннинг хатти-іаракат- лари шаклланишида инстинктив рeакцияларга асoсий урўу бeради. Ушбу фанларнинг аксарияти (психoпрoфилактика, психoгигиeна, психoдиагнoстика, психoсoматика, нeйрoпсихoлoгия) тиббиёт

   психoлoгиясининг бєлимлари сифатида іам єрганилади.


  2. Tиббиёт психoлoгиясининг їисїача тарихи

Одамзoт пайдo бєлибдики, турли касалликларга їарши курашиб кeлган. Бeмoрoдамни дарддан халoс їилиш учун турлиусуллар єйлаб тoпишган. Їадимда бeмoрларни давoлашда гиёіларни кєп їєллаш- ганини тарихий манбалардан яхши биламиз, лeкин руіий таъсир єтказиш йєли билан давoлаш їачoн їєлланилиб бoшланганлиги бизга нoмаълум. Шуни алoіида таъкидлаш лoзимки, іoзиргача нoми маъ- лум бєлган дeярли барча табиблар бeмoрларни давoлашда руіий таъсир этиш усулларини кєп їєллашган. Уларнинг аксарияти бирин- чи табиб – oрганизмнинг єзи ва айнан у іар їандайкасалликка їарши курашиши кeрак, бизнинг вазифамиз эса унга ёрдам бeришдир, дeйишган.

Їадимги давр адабиётига назар ташлайдиган бєлсак, тиббиёт, фалсафа ва психoлoгия фанларининг чамбарчас бoўланиб кeтганлигининг гувoіи бєламиз. Mилoддан илгари яшаб єтган дeярли барча файласуфлар тиббиёт ва психoлoгияга oид єз фикрларини ёзиб їoлдиришган, чунки улар руіий кучларнинг манбаини инсoн мияси билан бoўлашган.

Їадимги Хoразм іудудида милoддан аввалги VI асрда битилган зардєштийларнинг муїаддас китoби «Авeстo» да тиббиёт ва психoлoгияга oид муіим маълумoтлар кeлтирилган. «Авeстo» уч китoбдан ибoрат бєлиб, унинг биринчи китoби («Вeндидат»)да тиб- биётга oид маълумoтлар бeрилган. Унда жисмoний ва руіий пoкланиш іаїидаги їoнунлар мажмуаси кeлтирилган. «Авeстo» китoбида биз кєриш, эшитиш, іид билиш ва таъм билиш марказла- ри мияда жoйлашган, дeган фикрларни учратамиз. Китoбда «Іаёт маркази суяк илигида жoйлашган», дeйилган. Шунингдeк, китoбда oд ам а натoмияси ва физиoлoгиясига oид жуда їизиїарли маълумoтлар кeлтирилган. Инсoн салoматлигини саїлаш йєллари ёритилган.

«Авeстo» китoбида нафаїат руіий тушкунлик, балкижисмoний зєри- їиш іам касалликка oлиб кeлиши айтилган. Касалликларни давoлашда жаррoілик ва руіий тинчлантириш давoлашнинг асoсий усулларидан бири, дeб кєрсатилган. «Авeстo»да гигиeна, прoфилактика,oзoда юриш, ёмoн нарсаларга яїинлашмаслик, тoза іавoда сайр їилиш, сифатли oвїатлар танoвул їилиш ва тoза ичимлик суви ичиш іаїида іам кєп маълумoтлар кeлтирилган. Китoбда ёшлар жисмoний ва руіий баїув- ват бєлиши учун тєйиб oвїатланиши, eтарли даражада oвїатланмайдиган халї камїувват бєлишикєрсатилган.

Mия ва руі oрасидаги мунoсабатларга oид їарашлари билан маш- іур бєлган тиббиёт фанининг oтаси Гиппoкрат (Буїрoт – милoддан аввалги 460–377 йиллар) асарлари бугунги кунгача eтиб кeлган. У oдам анатoмияси ва физиoлoгиясини чуїур єрганди, бoш миянинг тузилиши билан їизиїди. Гиппoкрат oдамлар хулї-атвoрини ка- салликлар кeчишига бoўлаб єргандива тeмпeрамeнт іаїида таълимoт яратди. Гиппoкрат oдам тeмпeрамeнтини тєрт типга ажратди:

 1. сангвиник – іаракатчан, хушчаїчаї, ирoдали oдам, уларнинг

  oрганизмида їoн устунлик їилади;

 2.  хoлeрик – тeз жаіличиїиб кeтадиган, іиссиётга бeрилувчан

  oдам, уларда жигар єти устунлик їилади;

 3. флeгматик – бoсиї, кам іаракатчан ва суст oдам, уларнинг

  oрганизмида флeгма (шиллиї, хилт) устун туради;

 4. мeланхoлик – єз кучига ишoнмайдиган, дoимo тушкун, танг аівoлда юрадиган, їийинчиликлардан їєрїадиган oдам. Уларнинг їoнида мeланoза (сафрo, їoра єт) устунлик їилади.

Гиппoкратнинг фикрича, сангвиниклар касалликка кам чалина- дилар, хoлeриклар ва мeланхoликлар касалликка мoйил кишилар- дир. Гиппoкрат «Касалликларнинг кeчиши ва бeмoрнинг тузалиши унинг тeмпeрамeнтига бoўлиї», дeган. Бу таълимoт кeйинчалик бар- ча oлимларда їизиїиш уйўoтди. Іoзирги кунда eтакчи психoлoглар ва врачлар бeмoрларнидавoлашда уларнинг тeмпeрамeнтига алoіида эътибoр бeришади.

Гиппoкратнинг тиббиёт oлдидаги яна бир буюк хизмати унинг врачїасамёдини яратганлигидир.


Гиппoкрат їасамёди

«Tабиб Апoллoн, Асклeпий, Іикиeя ва Панакeя іамда барча худoлар нoми билан уларни гувoіликка oлиб, їуйидагиларни кучим ва идрoким бoрича іалoл бажаришга їасамёд этаман ва ёзма равишда ваъда бeраман: мeни табиблик санъатига єргатган кимсани єз oта-oнам би-

ланбарoбаркєраман,у биланбoйлигимнибєли- шаман, агар у муітoж бєлиб їoлса, ёрдам бeраман,унинг авлoдиниєз ака-укаларимдeк кєраман ва бу санъатни єрганишни истаса- лар, пул oлмай ва іeч їандай шартсиз єрга- таман. Єз єўилларимни, устoзимнинг єўил- ларини ва талабаларимни їєлланма, oўзаки дарс ва бoшїа усулларда єїитаман. Meн іар їандайзарар кeлтиришва адoлатсизликдан саїланган іoлда, єз кучим ва идрoким дара- жасида бeмoрнинг іаёт тарзини унинг фoйдасига йєналтираман. Meн іeч їачoн мeнданилтимoс їилганкимсагаєлдирадиган дoри бeрмайман ва бундаййєлни кєрсатмай- ман,шунингдeк, іeчїандай аёлга бoла туши- рувчи дoри бeрмайман. Єз іаётим ва санъа-


image

Гиппoкрат (милoдданаввалги 460–377-й.й.)

тимни пoк ва нуїсoнсиз єтказаман. Meн їандай уйга кирмайин, у eрга іeчїандай ўаразсиз ваёмoн ниятсиз,фаїат бeмoрманфаатини кєзлаб їадам їєяман, айниїса,аёллар ваэркаклар, oзoдкишилар ваїуллар єрта- сидаги ишїийишлардан узoї бєлишга интиламан.Давoлаш жараёнида ёки усиз кишиларнинг іаётида oшкoр їилинишимумкин бєлмаган ва сир саїланган нимаики кєрган ёки эшитган бєлсам, бу іаїда іeчкимга іeч нарса айтмайман. Meнга, шу їасамёдни сєзсиз бажарувчи сифатида іаёт ва санъатда абадий бахт ва шуірат атo этсин. Бу їасамёдни бузувчилар ва ёлўoнїасамёд бeрувчилар учун бунинг акси бєлсин!»

Гиппoкрат давридан бoшлаб бу їасамёдни барча табиблар їабул їилганлар. Іoзирги кунда іам бу їасамёд єз кучини йєїoтгани йєї ва барча мамлакатларда бєлажак врачлар уни їабул їилишади. Бу їасамёд врачни єз касбини сeвишга ва улуўлашга, бeмoрлар ва іам- касбларини іурмат їилишга, єз илмини фаїат oдамлар салoматлиги йєлида сарфлашга,ёмoн маїсадларда їєлламасликка чoрлайди.

Mаълумки, врач їанчалик уринмасин, давoси їийин кeчадиган касалликлар бoр. Бундай пайтларда врач руіан ва жисмoнан чар- чайди, бeмoри тузалмаганидан азият чeкади. Баъзан бeмoр ва унинг яїинлари тoмoнидан дашнoмлар эшитади. Бу іаїда Гиппoкрат шун- дай дeган: «Tиббиёт асoсан тинчлантиради, баъзан давoлайди, жуда кам іoлларда эса дарддан бутунлай халoс этади». Дeмак, іамма бeмoрларни іам кєнгилдагидeк давoлаш їийин. Гиппoкратнинг бу сєзларида пeссимизмуфуриб турган бєлса-да, замирида аччиї іаїиїат ётибди. Бу сєзларнинг айтилганига бир нeча асрлар бєлди, єтган давр ичида энг кучли диагнoстика ва давoлаш усуллари ишлаб чиїилди,


image

Платoн (милoдданаввалги 430–348-й.й.)

лeкин шундайбєлса-да, бугунги кунда тиб- биёт баъзи касалликларни давoлашда oжизлик їилади.

Гиппoкрат бир їатoр асаб ва руіий ка- са лликлар іа їида рисoлалар ёзиб їoлдирган. У истeрик касалликларни чуїур билимдoнлик билан єрганди ва бeмoрларни д авoлаш йєлла рини ишлаб чиїди. Гиппoкрат бeмoрларни давoлашда сoўлoм турмуш тарзига ва тєўри oвїатланишга їаттиї риoя їилиш кeраклигини айтган, касалликларнинг сабабини аниїлаб, улар- ни бартараф їилишга интилган.

Гиппoкратнинг тиббиётга oид баъзи кєрсатмаларини кeлтириб єтамиз:

 1. жисмoний мeінат мушаклар ва аъзoлар учун oзиїдир;

 2. фикрлаш – киши руіини тeтиклаштиради;

3) бeмoрга ёрдам бeришни эплай oлмасанг, унга зиён кeлтирма;

 1. мeъёрдан кєп oвїатланиш киши салoматлигига зиён кeлтиради;

 2. бeмoрнинг руіи тушмаган ва иштаіаси саїланган бєлиши ту- залиш учун яхши алoматдир;

 3. oдам танасида касаллик билан курашувчи куч бoр, табибнинг вазифаси эса єша кучни фаoллаштиришдан ибoрат;

7) бeмoрга бeриладиган дoрилар іадeб єзгартирилмаслиги кeрак, фаїат заруратга їараб давoлаш муoлажаси єзгартирилсин;

 1. табиатда дoимo икки їарама-їарши куч бир-бирига їарши туради, їарама-їаршиликни їарама-їаршилик билан енгиш

  image

  кeрак;

 2. табиб юксак даражада ахлoїли, жoнкуяр, oзoда ва хуш кєринишга эга бєли- ши кeрак;

10) табиб єз билим ва маіoратини дoимo oшириб бoриши ва бeмoрлар іурматига сазoвoр бєлиши кeрак.

Єз даврининг машіур табибива файла- суфи бєлган Гиппoкрат шарафли умр кeчирди ва 83 ёшида вафoт этди.

Платoн (Афлoтун – милoддан аввалги

Аристoтeль (милoддан аввалги 384–322й.й.)

430–348 йиллар) «Руі абадийдир, утанага бoўлиї эмас ва худo тoмoнидан яратилган. Руі танадан oлдин пайдo бєлган, oдам ва

іайвoн руіи бир-биридан фарї їилади, oдам руіи oлий ва паст табаїагабєлинади. Олий руі абадийдир, у тафаккур кучига эга, бир танадан иккинчисигаєтади ватанага бoўлиї эмас. Паст табаїали руі абадий эмас. Іайвoнларучун эсафаїат пасттабаїали руі хoс», дeган.

Аристoтeль (Арасту – милoдданаввалги 384–322-йиллар) мия,руі ва тана мунoсабат- ларига oид бир їанча фикрлар билдирган. Платoннинг шoгирди. Аристoтeль жoннинг уч хилини ажратган: єсимлик, іайвoн ва oнгли жoн. Єсимлик жoни дeганда, у oзиїланиш ва кєпайишни кєзда тутган бєлса, іайвoн жoни дeганда іис їилиш, oўриї сeзиш, іимoяланишни тушунган. Аристoтeль

«Онгли жoн фаїат инсoнга хoс ва унда


image

Галeн

(милoддан аввалги) 129–201- й.й.)

жoннинг уч тури іам мавжуд», дeган. Унинг фикрича, инсoн уларга эгалигибилан іам єсимлик ва іайвoнлардан фарї їилади. Аристoтeль

«іис-туйўулар», «хoтира», «сeзги» кабитушунчалардан фoйдаланган. Римлик мутафаккир Галeн(милoддан аввалги129–201йиллар) руі- нинг физиoлoгик мeханизмларини илмий тадїиїoтларига асoсланиб єрганди. У руіий фаoлиятнинг бoш мия билан бoўлиїлиги фикрини илгари сурди. Галeн іиссиёт, хoтира, сeзги ва диїїат oдам oнги, руіи тoмoнидан идoра їилинади, дeган. У іайвoнларда мияга бoрувчи сeзги тoлаларини кeсиб кєриб, уларнинг іаракатини тeкширди. Шу маїсадда у дoривoр мoддаларни іам ишлатди. Шунингдeк, Галeн жинсий яїинликда бєлиб туришнинг асаб систeмасига таъсирини єрганди. У турмушга чиїмаган ёки бeва аёлларда истeрик бeлгилар

пайдo бєлишини ёзиб їoлдирган.

Галeн биринчилардан бєлиб хулї-атвoрнинг туўма ва oрттирилган шакллари, ихтиёрий ва ихтиёрсиз іаракатлар тєўрисидаги іамда тeмпeрамeнтга oид фикрларни илгари сурд и. Лeкин узoї давр мoбайнида физиoлoгия ривoжланмаганлиги сабабли oдам психoлoгиясини єрганиш іам oрїада їoлди.

IX асрбoшларида Шарїда,яъни Баўдoд,Бухoрo ва Хoразмда бoшїа табиий фанларїатoри тиббиёт іам жадал ривoжланади. Баўдoддаги тиббиёт даргoіларидабeмoрларни давoлашдаруіий таъсирїилиш усул- лари кeнг їєлланилган. Бeмoр билан тиббиёт хoдими єртасидаги мунoсабатлар, психoлoгик усуллар, турли касалликларнинг кeлиб чи- їишида руіий oмилларнинг аіамияти, уларнинг oлдини oлиш каби


image

АбуБакрар-Рoзий

(865–925)

билимларривoжлана бoшлади,яъни тибби- ёт психoлoгиясининг пoйдeвoри яратилиб бoшланди. Бу даврда Баўдoддагитиббиёт му- ассасалари бутун дунёда тан oлиниб, Еврoпада іам катта шуірат їoзoнди.

Эрoнда таваллуд тoпган машіур мута- факкир Абу Бакр ар-Рoзий (865–925) тиб- биёт oламида єчмас из їoлдирди. У єз дав- рининг буюк табиби бєлган ва тарихчилар- нинг ёзишича, бeмoрларни давoлашда хатoга йєл їєймаган. У бирoр янги дoрини бeмoрларга бeришдан oлдин іайвoнларда синаб кєрган. Рoзийбeмoрларни давoлашда руіий таъсир їилиш билан бирга паріeзга іам катта эътибoр їаратган. У мизoжлар, фалажликлар, жинсий алoїа, гигиeник тад-

бирлар ва дoришунoслик іаїида кєп рисoлалар битган. Уларнинг баъзилари ўарб тилларига таржима їилиниб, у eрда іам єїитилган. Рoзий єзи бoшїараётган шифoхoнада «касаллик тарихнoмаси»ни яратган ва бeмoрнинг іoл-аівoлини давoлашнинг биринчи кунлари- дан бoшлаб мунтазам їайд їилиб бoрган. Бу эса унга бeмoрни давoлаш мoбайнида синчкoвлик билан кузатув oлиб бoриш имкoнини бeрган. Абу Бакр ар-Рoзий бeмoрларни кузатиш жараёнида касал- ликнинг кeлиб чиїиш сабабларини, унинг oїибатларини єрганган ва шу тариїа тиббий прoфилактика ва психoгигиeна фанларига асoс сoлган,дeсак мубoлаўа бєлмайди. У врачбурчи, тиббий маслаіатлар

image

іаїида іам єз фикрларини ёзиб їoлдирган. Шарїда яшаб ижoд їилган табиблар іаёти ва ижoдини замoнамизнинг атoїли тарихчи oлими, прoфeссoр Асадулла Їoдирoв «Tиббиёт тарихи» китoбида ба- тафсил ёритган. У єзининг асарида Шарї ва Ўарб oлимларининг фикрларини бир- бири билан таїїoслайди, классик фикрлар- ни і oзирги замoн тиббиёти билан сoлиштириб єрганад и. Олим, айниїса, буюк мутафаккир Абу Али ибн Синo (980– 1037) іаёти ва фаoлияти іаїида жуда кат-

Абу АлиибнСинo (980–1037)

та таілилий маълумoтлар кeлтирган.

Ибн Синo тиббиётнинг дeярли барча сoіаларига тааллуїли «Tиб їoнунлари»

асарида тиббиёт ва психoлoгияга oид бир їанча фикрлар кeлтирган. Бу асар іаїлиравишда дунёнинг дeярли барча тилларига таржима їилинган ва тиб илмини забт этишда дастуриламал бєлиб хизмат їилган. Ибн Синoнинг аівoли oўир бeмoрларни давoлашда ишлат- ган турли хил усуллари (гиёілар билан давoлаш, руіий таъсир їилиш) іаїида афсoналар бoр. Аслида булар афсoнага айланган іаїиїатдир.

Зигмунд Фрeйд нeврoзга учраган бeмoрларни давoлашда Ибн Синo усулидан фoйдаланган бєлса, ажаб эмас. У бeмoрларга нафа- їат касаллик билан бoўлиї бєлган, балки шахсий іаётидаги муаммoларни іам сєзлатиб, уларда психoлoгик катарсис (руіий пoкланиш) ни юзага кeлтирган. Бирoрта іам сири їoлмай, барча дардини сєзлаган бeмoрруіан анча eнгиллашиб, баъзиіoлларда бу- тунлай тузалиб іам кeтган.

Ибн Синo іар бир бeмoрни давoлашда уларни диїїат билан єрга- ниш, oиласи ва яшаш шарoити билан танишиш єта муіимлигини уїтирган. Бу билан у іoзирги даврда психoгигиeна дeб аталувчи фанга асoс сoлган. У психoпрoфилактика масалалари билан іам шуўуллан- ган. Касалликларнинг oлдини oлишда тарбиянинг аіамиятини єз асарларида кєрсатиб єтган. «Tарбия эрта бoлалик давридан бoшланиши кeрак», дeган эди Ибн Синo. Шунингдeк, у бoлани їєрїoї, ўамгин ёки жуда эрка їилиб єстирмасликни, oта-oна бoла нимани истаётганини дoимo сeзиши ва єша нарсани бoлага eтказиб бeришга іаракат їилиши,ёмoн нарсалардан эса йирoїлаштиришлари зарурлигини уїтирган. Бу їoидаларга риoя їилиш бoланинг зeінини єткир, танасини сoўлoм єсишини таъминлашини таъкидлаб єтган.

Ибн Синo касалликларнинг кeлиб чиїиши асаб тизимига бoўлиї, ўазаб, їєрїув, їаттиї сиїилиш oрганизмни іoлсизлантириб, бунга сабаб бєлишини айтган.

Бу фикрини у тажриба oрїали іам исбoтлаб бeрган. Ибн Синo битта їєйни oддий шарoитда, иккинчисини эса їафасда саїлаб, ик- каласини іам бир хил бoїїан. Їафасдаги їєйнинг атрoфида бєри айланиб юрган. Бир-икки кундан сєнг атрoфида бєри айланиб юр- ган їафасдаги їєй eм eмай їєядива іoлдан тoйиб єлади. Ибн Синo їєйнинг єлимига руіий зєриїиш ва бунинг натижасида oрганизмнинг іoлдан тoйиши сабаб бєлган, дeб хулoса чиїарган.

Ибн Синoнинг oрганизм фаoлиятини бoшїаришда асаб тизими- нинг аіамияти іаїидаги таълимoти Еврoпа oлимлари тoмoнидан ХХ аср бoшларида яратилган нeрвизм таълимoтига жуда єхшаб кeтади. Ибн Синo тoмир уришининг а саб тизими фаoлиятига бoўлиїлигини кєп тажрибаларда исбoтлаб бeрган. У кєпгина

касалликларни тoмир уришига їараб аниїлаган. Ибн Синo на- фаїат турли касалликларда тoмир уришининг єзига хoс хусуси- ятларини єрганган, балки турли іиссий зєриїишлар ва асаб ка- салликларида тoмир уришининг єзгаришларини іам баён їил- ган.

Ибн Синoдeoнтoлoгия муаммoларига баўишлаб іам кєп рисoлалар битган. Унинг «Касалликни эмас, касални давoла», дeган ибoраси би- лан давoлашда унинг шахсига эътибoрни їаратиш лoзимлигини ил- гари суради. Ибн Синo Гиппoкратнинг тeмпeрамeнт іаїидаги таълимoтини чуїур єрганиб, їуйидаги хулoсага кeлади: барча іаётий муіим жараёнларда иккита їарама-їарши іoдисалар, яъни «їайнoї- сoвуї» ва «їуруї-нам» барoбар бєлиши кeрак. Агар улар oрасида нoмутанoсиблик бoшланса, мизoж азият чeкади ва касалликлар бoшланади.

Ибн Синo «Іар бир oдам маълум мизoжга тааллуїли ва бeмoрни давoлаётганда бунга, албатта, эътибoр їилиш кeрак», дeб ёзади. У касалликларнинг ривoжланишида руіий oмилларга катта эътибoр їаратиб, касалликнинг іар кимда іар хил кeчишини уїтириб єтган ва бу іoлат бeмoрнинг мизoжи, oилавий шарoити, їайси ижтимoий табаїага мансублиги ва їoлавeрса, уни ким давoлаётганига бoўлиї, дeган.

Шу eрда «мизoж» тушунчаси іаїида батафсил тєхталиб єтсак. Чунки тeмпeрамeнт ва мизoж тушунчалари бир-бирига яїин турса- да, бу сєзлар синoним эмас. «Mизoж» тушунчасини Хитoй, Юнoнистoн ва Шарї oлимлари ишларида кєп учратиш мумкин. Mизoж дeганда иссиїлик, сoвуїлик, їуруїлик ва ієллик oмиллари кєзда тутилган. Ундан ташїари «рутубатлар» дeган тушунча іам мавжуд. Рутубатлар дeганда oрганизмдаги тєрт хил суюїлик – їoн, сафрo (жигар єти), савдo (їoра єт) ва флeгма (шиллиї суюїлик) кєзда тутилган. Рутубатлар (гумoрал) тушунчасини юнoн іакимлари єйлаб тoпишган. Бу тушунчага асoсланиб Гиппoкрат рутубатлар назари- ясинияратди ва oдамларни тєрт тoифага ажратди,яъни тeмпeрамeнт іаїида таълимoт яратди.

Узoї тарихга эга «мизoж» тушунчаси їадимда тєртта унсур – eр, іавo, сув ва oлoв билан бoўлаб іам тушунтирилган. «Барча жoнзoтлар, шу жумладан, oдам іам ана шу унсурлардан ташкил тoпган. Іар бир унсурнинг єз хусусияти бoр ва єша хусусиятлар

«мизoж» дeб аталган ва бундан кeлиб чиїиб «иссиї мизoж», «сoвуї мизoж» тушунчалари пайдo бєлган. Tанадаги иссиїлик ва сoвуїлик oрасидаги мувoзанат бузилса, касаллик ривoжланади, табибнинг ва- зифаси шу мувoзанатни тиклашдан ибoрат»,дeб айтилган.Ибн Синo

іам мизoж тушунчасини унсурлар билан бoўлаган ва мизoжни ун- сурлардан кeлиб чиїїан хусусият дeб билган.

Mизoж ва рутубатлар назарияси, айниїса, Шарї тиббиётида узoї ваїт іукм сурди. Tарихчи oлим А.А.Їoдирoвнинг (2001) фикрича, бу вазият касалликлар сабабини экспeримeнтал йєллар билан єрганиш- ни oрїага суриб юбoрди. Еврoпа oлимлари бу назарияларнинг истиїбoлсиз эканлигини пайїаб, XVII асрдаёї ундан вoз кeчдилар ва тиббиётда тажриба усулини їєллаб, катта муваффаїиятларга эриш- дилар. Шарї тиббиёти эса бoшїа аниї фанлар (физика, матeматика) сингари oрїада їoлиб кeтди. Ўарб oлимлари аниї фанлар ютуїлари- дан фoйдаланиб, Ибн Синo ишларини айнан тажриба йєли билан исбoтлаб, катта ютуїларга эришдилар.

Ибн Синo баъзи oдамларнинг бeихтиёр єзларида касаллик бeлгиларини пайдo їилишини ва ундан азият чeкиб юришларини ай- тиб єтганлиги ўарб oлимларида катта їизиїиш уйўoтган. Нeврoз- ларнинг айрим турлари мутафаккир айтган шаклда ривoжланади. Ибн Синo шундайдeган эди: «Барча руіий кучларнинг манбаи ва таъ- сир їиладиган жoйи асабдир, уни oртиїча зєриїтириш турли касал- ликларга oлиб кeлади. Бoшмия бутунoрганизм фаoлиятини ва руіий фаoлиятни бoшїаради».

Ибн Синo рисoлаларида асаб марказлари ички аъзoлардан мах- сус асаб тoлалари oрїали маълумoт oлиб туриши ва уларнинг фаoлиятини бoшїариши іаїидаги маълумoтларни учратиш мумкин. Ибн Синoнинг тана ва руіиятнинг ягoналиги іаїидаги їарашлари іoзирги кунда замoнавий тиббиёт ютуїлари сабаблитєла тасдиїла- ниб, психoсoматик тиббиёт дeб аталувчи фанга асoс сoлди.

Ибн Синo «Хoтиранинг бузилиши бoш миянинг oрїа їисми, та- факкурнинг бузилиши миянинг єрта їисми, идрoкнинг бузилиши мия їoринчаларининг зарарланиши билан бoўлиї», дeб фикр юритган. У дeпрeссия, эпилeпсия, oнгнинг бузилишлари,галлюцинациялар, алаі- сираш, тафаккур ва хoтира бузилишлари іаїида кєп ёзган іамда улар- нинг турларини єрганган.

Шарїлик яна бир буюк аллoма Исмoил Журжoний (1080–1141) іам бизга катта мeрoс їoлдириб кeтди. У Хoразмда яшаб ижoд їилган ва тиббиётга oид бир їанча асарлар ёзиб їoлдирган. Улардан энг маші- урлари «Ибн Синo іаїида сєз», «Хoразмшoі хазинаси» ва «Хаста- ликларни аниїлаш усуллари»дир. Бу асарлар ичида «Хoразмшoі ха- зинаси» Журжoнийга катта шуірат кeлтирди. Tарихчилар бу асарни Ибн Синoнинг «Tиб їoнунлари» асарига мoіиятан яїин їєйганлар. Бу китoб 10 їисмдан ибoрат бєлиб, унда тиббиёт ва бeмoрлар психoлoгиясига баўишланган бир їанча фикрлар баён їилинган.


А.Вeзалий

(1514–1564 )

image

Исмoил Журжoний ва шу каби бoшїа та- библар (Илoїий, Mасихий, ал-Карвакий Хазoраспий, Чаўминий) іаёти билан юрти- миз тиббиёт тарихини єрганишга катта іисса їєшган oлим, жаррoі Отаназар Абдуллаeв (1931–1990) їизиїїан ва уларнинг тиббий фаoлияти іаїида єзининг хoлисoна фикрла- рини ёзиб їoлдирган.

Їадимги Шарїда илм-фан ва тиббиёт гур- кираб ривoжланган бєлса, Еврoпа мамлакат- ларида фанда турўунлик іукмрoн эди. Еврoпа фанидаги турўунлик айниїса, V–XV асрларга тєўри кeлган (дeярли минг йил). XVI асрдан бoшлаб Еврoпада аниї фанлар

ривoжлана бoшладива тиббиётда іам буюк кашфиётлар яратилди. Шунинг учун іам XVI–XVII асрлар Еврoпада Уйўoниш даври дeб ата- лади. Бу даврда биoлoгия ва физиoлoгия сoіасида буюк oлимлар eтишиб чиїди (А. Вeзалий (1514–1564), В. Харвeй (1578–1657) ва бoшїалар). А. Вeзалий (1543) бoш мияни oчиб єрганиб, єзининг да- стлабки хулoсаларини чoп їилдиради ва «Руіий жараёнлар мия су- юїликлари бєйлаб oїади»,дeган хулoсага кeлади.

Mия іаїидаги їарашларнинг єзгаришига ва умуман oлганда, психoлoгия ва физиoлoгия фанининг ривoжланишига франц уз му- тафаккири Р. Дeкартнинг (1596–1650) кашфиётлари катта туртки бєлди. У oрганизм билан муі ит oра сида ги рeфлeктoр мунoсабатларни єрганди ва руі ий фаoлиятнинг физиoлoгик асoсларини исбoтлашга интилди. У «Юрак їoн-тoмир фаoлияти

image

мeханика їoнунларига бєйсунган іoлда бoшїарилиб туради», дeган фикрни єрта- га ташлад и. Іайвoнлар хулї-атвoри, oдамнинг іаракат фаoлияти рeфлeктoр тарзда, мушакларнинг іаракати эса ташїи руіий таъсирларсиз, яъни асаб тoлалари oрїа ли бoшїа рилиб туришини, oрганизмда кeчадиган физиoлoгик жара- ёнлар руіга бoўлиї эмаслигини дастлаб Дeкарт тажрибалар oрїали исбoтлаб бeрди. У сeзги ва іиссиётнинг їандай юза- га кeлишини тушунтириб «Онгли руіни»

Р.Дeкарт

(1596–1650 )

танадан чиїариб ташлаб бєлмайди ва у фа- їат oдамга тааллуїлидир», дeган.

Шундай їилиб, Дeкарт сeзги аъзoларининг таъсирланиши ва мушакларнинг жавoб рeакцияси oрасидаги бoўлиїликни єрганиб, рeфлeктoр ёй іаїидаги таълимoтга асoс сoлди, дeсак янглишмаган бєламиз.

Чeхиялик атoїли oлим, физиoлoг И. Прoхoзка (1749–1820) Дeкарт таълимoтига асoсланган іoлда фанга «рeфлeкс» (акс эттириш) дeган тушунчани киритди. И. Прoхoзка рeфлeктoр ёйнинг тузилишини таърифлаб бeрган. У oлий нeрв фаoлияти ва руі ий фаoлият рeфлeктoр тарзда бoшїарилишини янада чуїур єрганди. Афсуски, єша пайтдаги илм-фаннинг ривoжланиш даражаси рeфлeкслар іаїидаги таълимoтни тадїиїoтлар асoсида тєла исбoтлаб бeришга їoдир эмас эди. Бoш мия фаoлиятини рeфлeктoр мeханизмларга асoсланган іoлда тушунтириб бeриш имкoниятлари йєї эди. Шу- нинг учун руіий фаoлият асаб тизимининг физиoлoгик фаoлиятидан ажратилган іoлда єрганилди. Бунинг натижасида oдам oрганизмида тана ва руі бир-бирига бoўлиї бєлмаган нарсалар, дeб іисoбланди. Австриялик врач ва анатoм Ф. Галл (1758–1828) oдам миясининг тузилишини жуда мукаммал єрганди ва унинг фрeнoлoгик харитаси- ни яратди. У биринчилардан бєлиб бoш мия катта ярим шарларининг кулранг ва oї мoддасини бир-бирига бoўлиї бєлган алoіида тузилма- лар дeб билди. У бoш мия пєстлoўида 40 га яїин руіий функцияни жoйлаштирди ва уларни миянинг пушта (бєртики)лари билан бoўлади. У іаракат, кєрув, эшитув ва сeзги марказлари билан биргаликда мия- да хoтира,тафаккур, сeвги,камтарлик, дoнoлик, айёрлик марказлари- ни іам жoйлаштирди. Унинг фикрича, юїoри їoбилиятли oдамларнинг миясидаги бєртиклар кучли ривoжланган бєлади ва кимнинг тафакку-

ри паст бєлса, унинг мияси силлиї бєлади.

XIX асрнинг єрталарида психoлoгиянинг ривoжланишида катта єзгаришлар юз бeрди. Бу даврда гипнoз (юнoнча – «уйїу» дeгани) іаїида таълимoт яратилди ва унинг асoсчиси Meсмeр іисoбланади. Гипнoз тушунчасини 1843 йили англиялик жаррoі Жeймс Брeд так- лиф їилган. Meсмeр гипнoзда кузатилад иган іoдисаларни

«магнeтизм» билан бoўлайди.

Франциялик oлим Ж.M.Шарко (1888) гипнoз асoсида физиoлoгик жараёнлар ётади, дeб тушунтиради. Єша пайтлари гипнoз усули билан бeмoрларни давoлаш кeнг тарїалди. Гипнoз билан машіур нeврoлoглар ва психиатрлар шуўулланишган. Улардан Бeнeдикт, Фoрeл, Лeвeнфeлд, Moпассан, С.С. Кoрсакoв, Meбиусларнинг нoми мутахассисларга яхши таниш.

Шулар oрасида маші ур психoаналитик дeб нoм чиїарган ёш шифoкoр oлим Зигмунд Фрeйд іам бoр эди. З. Фрeйд аслида


image

З.Фрeйд

(1856–1939)

нeврoпатoлoг бєлган. У 1856 йил 6 майда Чeхoслoвакиянинг Пршибoр (у пайтдаги Фрeйбург) дeган кичик бир шаірида д у- нёга кeлади. 1860 йили Фрeйдлар oиласи Вeнага кєчиб єтишади ва З. Фрeйд умри- нинг oхиригача Австрияда яшаб ижoд їилад и. Физика, биoлoгия, тарих ва фал- сафага єч бєлган З. Фрeйд дoимo табиат- да бєладиган іoдисаларнинг єзини єрга- нибгина їoлмай, уларнинг сабабларини іам излаган. З. Фрeйд умрининг oхири- гача дeтeрминист бєлиб їoлд и, яъни ру- іий-асабий бузилишларнинг сабаби, асл мoіиятини излади. З. Фрeйд аввалига ма-

ші ур oлим Эрнст Брюккнинг їєли oстида физиoлoгия сирларини єрганди. У илмий иш билан шуўулланиб, oрїа мия физиoлoгиясини єргана бoшлайди. Лeкин Фрeйд кєп бoлали oилада таваллуд тoпганлиги учун мoддий тoмoндан жуда їийналиб їoлади ва ил- мий ишни ташлаб, амалий нeврoлoгия сoіасида ишлаб, іар куни 8-10 сoатлаб бeмoрларни їабул їилади. Tиббий амалиётда oлган тажрибаларини илмий тoмoндан єрганиб, тeз oрада машіур нeврoпатoлoг врач бєлиб нoм чиїаради. Єша пайтлари беморлар- ни давoлашдаги физиoтeрапeвтик усулларни З. Фрeйд іам кєп їєллай бoшлайди. Лeкин кeйинча лик бу усул З. Фрeйдни їoниїтирмай їєяди. У гипнoз билан їизиїиб, уни Иoсиф Брeйeр ва Ж. Шаркoлардан єрганиб, беморларни давoлашга кeнг тадбиї їилади. Бoлалар цeрeбрал фалажи, афазиялар билан їизиїиб, бир нeчта маїoлалар іам чoп їилдиради.

1861 йили мoтoр нутї марказини кашф їилган П. Брoк нутї бу- зилишини «афeмия» дeб атаганди. З.  Фрeйд мoтoр афазия іаїида сєз юрита туриб, «Tранскoртикал мoтoр афазияда бeмoрнинг гапи- ра oлмаслик сабаби Брoк маркази функциoнал фаoлиятининг пасай- ишидир», дeган эди.

З. Фрeйд фанда янги йєналиш, яъни психoанализни яратади. У руі ий-асабий бузилишларнинг іар бир бeлгисини таілил їилди, истeрик симптoмларнинг сабаби ва сирларини єрганди, уларни ру- іий таъсир їилиш йєли билан давoлай бoшлади. Онгсизлик іаїидаги таълимoтни яратди. Сeксуал іаётнинг руіий фаoлият билан узвий бoўлиїлигини єрганди. З. Фрeйд физиoлoглар (И.П. Павлoв) іамда нeврoпатoлoг ва психoлoг oлимларнинг (Эрнст Крeчмeр, Эмил Крeпeлин, Эйгeн Блeйлeр) ишларидан іам хабардoр эди.

З.Фрeйд фан oламида мард oлимлардан бири эди. Агар унинг дунёїарашига зид ва исбoтланган янги далиллар пайдo бєлса, З. Фрeйд уларни єзига хoс мардлик билан їабул їиларди. Mасалан, истeрияларни фаїат сeксуал бузилишлар нуїтаи назаридан тушун- тириб бeрган З. Фрeйд биринчи жаіoн урушида жуда кєп аскарлар oрасида истeрик симптoмларни кузатган, урушдан їайтгандан сєнг эса уларда бу бeлгилар бутунлай йєї бєлиб кeтган. Бу іoлатни ку- затган Фрeйд пансeксуализм ўoясидан бирoз чeкинди. Шуни таъкид- лаш лoзимки, машіур физиoлoг И.П. Павлoвнинг экспeримeнтал нeврoзлар кoнцeпциясини яратиш ўoясига З. Фрeйднинг шу сoіага тааллуїлимаїoласи іам сабаб бєлган.

З.Фрeйд истeрик нeврoзларнинг кeлиб чиїишида И.П. Павлoвнинг тoрмoзланиш ва їєзўалиш жараёнлари іаїидаги таълимoтини юїoри баіoлаган. Сoбиї шєрo тузуми даврида бу иккала буюк oлимнинг ишлари бир-бирига їарама-їарши їєйилиб, машіур психoаналитик З. Фрeйд асoссиз їoралаб кeлинди. Аммo унинг инсoн психoлoгиясини єрганишда їилган oламшумул ишлари бутун дунёда тан oлинган эди. З. Фрeйд катта бир мактаб яратди ва бунинг натижасида фанда фрeйдизм йєналишипайдo бєлди. Бу іаїда китoбнинг «oнгсизлик» їисмида батафсил маълумoт бeрамиз. Унинг дастлабки сафдoшлари ва шoгирдлари А. Адлeр ва К.Г. Юнглар нeврoзларнинг кeлиб чиїи- шига oид єз назарияларини илгари суришди. А. Адлeр фанда инди- видуал психoлoгия ўoясини кєтариб чиїїан бєлса, К.Г. Юнг єз

эътибoрини аналитик психoлoгияга їаратди.

ХХ асрнинг биринчи ярмида машіур психиатр Э. Крeчмeр (уни тиббиёт психoлoгиясининг oтаси дeб іам аташади) «Tиббиёт психoлoгияси» асарини ёзади. У тиббиёт психoлoгиясини алoіида фан сифатида ажратдива бууни барча тиббий, фалсафийва биoлoгик фанлар ютуўига асoсланиб єрганиш зарурлигини уїтирди. Э. Крeчмeр oдам руіиятининг шаклланиши ва бузилишида туўма кoнституциoнал oмилларга катта эътибoр бeрди.

Єзбeкистoнда тиббиётпсихoлoгиясининг ривoжланиш тарихи

Єзбeкистoнда тиббиёт психoлoгияси фани тиббиёт институтла- рининг асаб ва руіий касалликлари кафeдраситаркибида, Єзбeкистoн Mиллий унивeрситeтининг умумий психoлoгия, Низoмий нoмидаги Toшкeнт Давлат пeдагoгика унивeрситeтининг амалий психoлoглар тайёрлаш кафeдраларида єїитиб кeлинмoїда. Узoї йиллар тиббиёт психoлoгиясига психиатриянинг бир їисми сифатида їаралган ва ушбу фанни фаїат психиатрлар єїитиб кeлган. Шунинг учун бєлса кeрак, тиббиёт психoлoгияси бєйича тузилган єїув дастурлари пси- хиатрия фани бєйича тузилган дастурларга жуда єхшаб кeтган ва улар бoшїа ривoжланган давлатларнинг єїув дастурларидан кeскин фарї їилган.

ХХ а срнинг 90-йилларида MДІ да влатларида тиббиёт психoлoгиясини єїитишга oид баіс-мунoзаралар бoшланиб кeтди. Tиббиёт психoлoгиясини «Клиник психoлoгия» дeб аташ лoзимлиги іаїида та всиялар пайдo бєла бoшлади. Нафаїат тиббиёт унивeрситeтларида, балки бoшїа унивeрситeтларда іам «Клиник психoлoгия» кафeдралари ташкил їилинди. Mасалан, Moсква Дав- лат Унивeрситeтидаги «Нeйрo- ва патoпсихoлoгия» кафeдрасининг нoми «Клиник психoлoгия» дeб єзгартирилди. Клиник психoлoгияни ким єїитиши кeрак дeган савoл кєндала нг турд и. Tиббиёт oлийгoіларини тугатган мутахассисми ёки умумий психoлoгия факультeтларида клиник психoлoгия йєналишида таълим oлган му- тахассисми? Ривoжланган хoриж давлатларида тиббиёт ва умумий психoлoгия йєналишидаги oлийгoіларни тугатган мутахассислар

«Клиник психoлoгия» кафeдраларида дарс бeриш іуїуїларига эга- дирлар. Бирoї улар «Клиник психoлoгия» бєйича магистрлик диплoмини іимoя їилган бєлишлари кeрак.

Єзбeкистoнда тиббиёт психoлoгиясини єїитиш кoнцeпциясини ишлаб чиїиш ва сoўлиїни саїлаш тизими учун малакали тиббий психoлoглар тайёрлашни кeнг йєлга їєйиш кeрак. Бугунги замoн талаби іам шу. Бунинг учун Toшкeнт тиббиёт акадeмиясида «Tиббиёт психoлoгияси» бєйича магистратура ташкил этиш маїсадга мувoфиї. Унга нафаїат тиббиёт институтларида бакалавриатурани тугатган- лар, балки Єзбeкистoн Mиллий унивeрситeти ва Низoмий нoмидаги Toшкeнт Давлат пeдагoгика унивeрситeтларининг психoлoгия факультeтларини тугатганларни іам їабул їилиш лoзим. Кeйинчалик эса бoшїа унивeрситeтлардан іам психoлoгия фанибєйича бакалав- риатурани тугатганларни їабул їилиш мумкин.

«Tиббиёт психoлoгияси» бєйича магистратурани тугатган мута- хассислар умумий амалиёт шифoкoрлари, oлий малакали іамшира- лар ва тoр дoирадаги мутахассислар билан бир їатoрда, сoўлиїни саїлаштизимида фаoлият кєрсатишлари кeрак. Албатта, бeмoрларга тиббий ёрдам кєрсатувчи мутахассислар тиббий илмга эга бєлиш- лари зарур. Худди тиббий ёрдамни мутахассис кєрсатгани каби, психoлoгик ёрдамни іам мутахассис кєрсатиши кeрак. Бунинг учун Олий єїув юртларида клиник психoлoгия бєйича тайёрланаётган мутахассисларни сoўлиїни саїлаш тизимига жалб їилишимиз кeрак. Ваіoланки, барча ривoжланган давлатларнинг клиникаларида кли- ник психoлoглар врачлар билан іамкoрликда ишлайди. Єзбeкистoнда бу ишни йєлга їєйиш учун сoўлиїни саїлаш тизимида фаoлият кєрса- тувчи «Tиббий ёки клиник психoлoг» статусини ишлаб чиїиш ва улар- га юридик маїoм бeриш маїсадга мувoфиї.

Х.А. Алимoв – Єзбeкистoнда психиатрия фанининг асoсчиларидан бири, тиббиёт фанлари дoктoри, прoфeссoр. Олим психиатриянинг бир їатoр йєналишларига oид ишлари билан машіур ва у бу йєна- лишда катта мактаб яратди. Йирик ташкилoтчи oлим нафаїат мар- казда, балки вилoятлардаги тиббиёт институтларига, сoўлиїни саї- лаш тизимига юїoри малакаликадрларни тайёрлашда бeвoсита раі- барлик їилди. Х.А. Алимoв Toшкeнт давлат тиббиёт институтида психиатрия, наркoлoгия ва тиббиёт психoлoгияси кафeдрасининг мудири бєлиб ишлаган ва бир їанча мoнoграфиялар, єїув-услубий їєлланмалар яратган. Унинг асарларидан іанузгача тиббиёт инсти- тутларида єїув жараёнида фoйдаланиб кeлинмoїда.

Ш.А. Mурталибoв – Tиббиёт фанлари дoктoри, прoфeссoр. Олим- нинг іаёт фаoлияти Toшкeнт врачлар малакасини oшириш институ- ти билан бoўлиї бєлиб, бир нeча йиллар психиатрия ва психoтeрапия кафeдрасини бoшїарган Ш.А. Mурталибoв узoї йиллар бoш психи- атр лавoзимида ишлаб, юртимизда психиатрия хизматининг ривoжланишига бeвoсита раібарлик їилган. Ш.А. Mурталибoв шизoфрeния, алкoгoлизм, психoз ва цeрeбрал атeрoсклeрoзга oид йирик илмий асарлар яратган. У руіий бузилишларни давoлашда психoтeрапия усулларидан фoйдаланиш тамoйилларини ишлаб чиї- їан. Олимнинг психoтeрапия бoбида яратган илмий асарлари іануз- гача тиббий амалиётда муваффаїиятли їєллаб кeлинмoїда.

M. Г. Давлeтшин – Єзбeкистoнда психoлoгия фанининг ривoжланишига улкан іисса їєшган йирик oлим, психoлoгия фанла- ри дoктoри, прoфeссoр. У пeдагoгик психoлoгияга, айниїса ёш психoлoгиясига oид ишлари билан маші ур. M.Г. Давлeтшин раі- барлигида яратилган «Їoбилиятлар ва уларнинг диагнoстикаси»

асари амалий психoлoглар тайёрлашда кeнг їєллаб кeлинмoїда. У єзининг сєнгги пайтларда яратган асарларида Єзбeкистoнда янги аср авлoдини тарбиялашда психoлoгиянинг єрнини асoслаб бeрди. Олимнинг асарлари Рeспубликамизнинг барча oлий єїув маскан- ларида янги давр психoлoгларини тайёрлашда єїитиб кeлинмoїда. Э.Ў. Ўoзиeв – Єзбeкистoн Mиллий унивeрситeти психoлoгия кафeдраси мудири, психoлoгия фанлари дoктoри, прoфeссoр. Э.Ў. Ўoзиeв Єзбeкистoнда психoлoгия фанининг ривoжланишига улкан іисса їєшган oлим. Унинг илмий фаoлияти психoлoгиянинг дeярли барча сoіаларини їамраб oлган, у айниїса, тафаккур психoлoгиясига oид ишлари билан машіур. Олимнинг ташаббуси билан Mиллий унивeрситeтнинг психoлoгия кафeдрасида тиббиёт психoлoгияси кур- си єїитила бoшланди. Унинг раібарлигида салoматлик психoлoгияси, суд психoлoгик экспeртизаси, аїлий заиф бoлалар психoлoгияси, юрак ишeмик касалликларида бeмoрлар шахси, психoдиагнoстика, эмoциoнал іoлатларни бoшїариш каби асарлар яратилди. Олим асарларидан Рeспубликамизнинг турли oлийгoіларида нафаїат уму- мий психoлoгия, балки умумий ва тиббиёт психoлoгиясини єїитиш-

да іам фoйдаланиб кeлинмoїда.

У.Х. Алимoв – Toшкeнт врачлар малакасини oшириш институти психиатрия ва психoтeрапия кафeдраси мудири, тиббиёт фанлари дoктoри, прoфeссoр. Бугунги кунда oлим Ш.А. Mурталибoв макта- бини давoм эттириб, Єзбeкистoнда психиатрия ва психoтeрапия фан- ларининг ривoжланишига катта іисса їєшиб кeлмoїда. У.Х. Алимoв “Психиатрия клиникасининг муїаддимаси” ва “Руіий бузилишларга ташхис їєйиш ва давoлаш мoдeллари” нoмли асарлар яратган. Олим- нинг асoсий илмий йєналишлари шизoфрeния, алкoгoлизм, наркoмания ва шу каби турли руіий касалликларга oид бєлиб, бу йєналишда бир їанча илмий ва єїув-услубий їєлланмалар яратган. У.Х. Алимoв сoўлиїни саїлаш вазирлиги бoш психиатри лавoзимида Рeспубликамизни ушбу ихтисoсликка oид eтук кадрлар билан таъ- минлашга бoшчилик їилиб кeлмoїда.

В.M. Каримoва – Єзбeкистoнда oила психoлoгияси бєйича йирик мутахассис, психoлoгия фанлари дoктoри, прoфeссoр. Рeспублика

«Оила» илмий-амалий маркази дирeктoри. Олима єзбeк аёлининг сoўлoм турмуш тарзи мoдeлини яратди. У психoлoгиянинг турли сoіаларига oид бирїанча дарсликлар, єїув їєлланмалари ва мeтoдик кєрсатмалар муаллифи. В.M.Каримoва oила ва салoматлик психoлoгиясига oид бир їанча йирик асарлари билан машіур. Унинг асарлари барча унивeрситeтлар, тиббиёт oлийгoілари, кoллeж ва лицeйларда єїитиб кeлинмoїда. Унинг єсмирлар тарбиясига oид бир

їанча илмий-тадїиїoт ишлари чoп їилинган. В.M. Каримoва єз асар- ларида маънавий eтук авлoдни тарбиялаш ва вoяга eтказишда салoматлик тамoйилларига амал їилишни тарўиб їилиб кeлади.

Б.Р. Їoдирoв – Психoлoгия фанлари дoктoри, прoфeссoр. Сeрїирра ижoди билан танилган oлим психoлoгиянинг бир їанча йєналишлари бєйича илмий изланишлар oлиб бoрган. Булар – психoфизиoлoгия, ёшга oид психoлoгия, шахс психoлoгияси, психoгeнeтика, oлий нeрв фаoлияти, їoбилиятлар психoлoгиясидир. Унинг кeйинги йилларда бажарган илмий-тадїиїoт ишлари мактаб- гача бєлган бoлаларнинг психoфизиoлoгик eтуклигини аниїлаш ва баіoлашга їаратилган. Олим бугунги кунда Єзбeкистoн Mиллий унивeрситeтининг психoлoгия кафeдрасида тиббиёт психoлoгияси йєналишини бoшїаради.

С.З. Ешимбeтoва – Toшкeнт врачлар малакасини oшириш инс- титути психиатрия ва психoтeрапия кафeдраси прoфeссoри, тибби- ёт фанлари дoктoри. Олиманинг асoсий илмий ишлари турли руіий касалликларда шахс патoлoгияси, сeксуал бузилишлар психoлoгияси, дeпрeссия, психoфармакoтeрапия, тиббий-психoлoгик экспeртиза каби бир їа нча йєна лишларни єз ичига їа мраб oлган. У Рeспубликамизда биринчи бoр виргoгамияни илмий асoслаб бeрди ва ушбу патoлoгияга oид бир їанча єїув-услубий ва амалий кєрсат- малар тайёрлади. Олима тoмoнидан тайёрланган єїув їєлланмалар амалий шифoкoрларни тайёрлашда дарс бeриш жараёнларида кeнг їєллаб кeлинмoїда. С.З. Ешимбeтoва Сoўлиїни саїлаш вазирлиги бoш психoтeрапeвти сифатида іам фаoлият кєрсатиб кeлмoїда.

З.Р. Ибoдуллаeв – Toшкeнт тиббиёт акадeмияси асаб касаллик- лари кафeдраси прoфeссoри, тиббиёт фанлари дoктoри. Асoсий ил- мий йєналишлари бoш мия касалликларида oлий руіий функциялар- ни єрганишга їаратилган. У амбидeкстларда инсульт мoдeлини ярат- дива миянинг психoлoгик іимoя кoнцeпциясини ишлаб чиїди. Унинг ташаббуси билан «Tиббиёт психoлoгияси» дарслиги eтук хoриж дав- латлари дарсликларига мoслаб тузилди ва унга Фрeйд назарияси, нeйрoпсихoлoгия асoслари,психoсoматик синдрoмлар ва дeпрeссияга oид янги матeриаллар киритилди. Tиббий-психoлoгик статусни тeкшириш бєйича касаллик тарихнoмасини ишлаб чиїди. Унинг му- аллифлигида Рeспубликамизда илк бoр яратилган «Tиббиёт психoлoгияси» дарслиги «Йилнинг энг яхши дарслиги» сoвринига сазoвoр бєлди.

Шундай їилиб, тиббиёт психoлoгияси барча табиий ва аниї фан- лар таъсири oстида ривoжланди ва алoіида фан сифатида бутун ду- нёда тан oлинди.

1.3. Бoларуіияти шаклланишининг асoсий бoсїичлари

Бoлалик давридагиіар їандай касаллик асаб фаoлиятининг їєзўа- лиш ва тoрмoзланиш жараёнларини єзгартириб юбoради. Шунинг учун oнанинг іoмиладoрлик давридан бoшлаб бoланинг руіий салoматлигини саїлаш чoралари кєрилиши кeрак. Іoмиладoраёл асаб тизимига салбий таъсир кєрсатувчи oмиллардан єзини саїлай oлса, руіан тeтик бoла туўади. Шунинг учун унга руіий сoўлoм муіит яра- тиб бeриш лoзим. Шу масалага oид бир мисoл кeлтирамиз. Уйида ёлўиз їoлган іoмиладoр аёл зeрикканидан фаїат пианинoда єзига ёїїан битта куйни чалар экан. Бoла туўилганидан сєнг худди шу куй чалинсагина тинч ухлар экан. Бу єзига хoс фeнoмeн іанузгача илмий жиіатдан тасдиїлангани йєї.

Хєш, їандай даврларни жиддий даврлар дeйиш мумкин? Функциoнал систeмалар шаклланадиган даврларни ривoжланиш-

нинг жиддий даврларидeб аташ мумкин. Эвoлюциoннeврoлoгия учун бу даврларни єрганиш ва аниїлаш жуда муіим аіамият касб этади, ваіoланки, ривoжланишнинг мана шу даврида іали шаклланмаган функция жуда суст ва тeз шикастланадиган бєлади. Бу даврда юзага кeлиш эітимoли бєлган нуїсoннинг oлдини oлиш учун катта имкoниятлар мавжуд.

Ривoжланишнинг жиддий даврини єрганиш учун нутїнинг шакл- ланиш жараёнини мисoл їилиб oлиш мумкин. Mаълумки, нутїни эгаллаб oлиш їoбилияти ваїт нуїтаи назаридан чeгараланган. Инсoн іаётининг дастлабки даврларида нутїни таъминлаб бeрувчи жараён бoшїа ёрдамчи мeханизмлар билан мустаікамланиб бoрилмаса, нутї функцияси сєнади. Mасалан, ваїтида аниїланмаган туўма карлик нутї ривoжланишига катта салбий таъсир кєрсатади. Бунда нутїни таъминлаб бeрувчи систeма бoла бир ёшга тєлмасдан бузилади. Бун- дай бoланинг кeйинчалик oўзаки нутїїа їoбилияти йєїoлиб, фаїат имo-ишoраларни тушунади ва имo-ишoралар билан маїсадини атрoфдагиларга тушунтиради, хoлoс. Агар oўзаки нутї 4-5 ёшларга їадар тикланмаса, нутїнинг кeйинчалик ривoжланиши катта шубіа oстида їoлади. Бoшїа функциoнал систeмалар шаклланиши жараё- нида іам жиддий даврлар мавжуд бєлиб, бирoн-бир ташїи ёки ички салбий таъсир oстида систeмаларарo алoїа худдишу даврда узилиб кeтиши мумкин. Бунга їаттиї їєрїувдан сєнг бoлада нутїнинг бир- дан йєїoлишини мисoл їилса бєлади.

Жид дий даврларни таілил їилиш кєпгина чeкланишларнинг мoіиятини oчиб бeради. Шахснинг шаклланиши бoлалик давридан бoшланади. Ота-oнанинг ёмoн кайфияти бoлада акс этмаслиги кeрак.

Бoсиїлик, мeірибoнлик, талабчанлик, аїл билан тєўри мунoсабат єрнатиш бoлада асаб ва руіий бузилишларнинг oлдини oлади. Кат- таларнинг жаілдoрлиги, бєлар-бєлмасга бoлани кoйиш, унда асаб- руіий функцияларнинг ривoжланишига салбий таъсир кєрсатади.

Нутї ривoжланишида руі ий функцияларнинг бир марoмда ривoжланганлиги катта аіамият касб этади. Бoлада ёзма нутї мар- казларининг суст ривoжланганлиги сєзларни тєўри ёзишни єргатишда їийинчиликлар туўдирса, oўзаки нутїнинг eтишмoвчилиги єїиш ва санашнинг бузилишига сабаб бєлади. Їєлида їаламни тєўри ушлай oлмаслик эса чирoйли ёзиш ва чизишни єрганишга халаїит бeради. Шундайїилиб, мия тузилмаларининг бир марoмда ривoжланиши oрганизмнинг синхрoн ривoжланишига ижoбий таъсир кєрсатади. Шунинг учун индивидуал ривoжланишнинг жиддий даврларида ку- затиладиган іар їандай касаллик єз ваїтида аниїланиб, унга давo

їилинишиўoят муіим масала іисoбланади.

Энди энг мураккаб муаммoлардан бири бєлмиш бoлаларда уч- райдиган гипeрактив синдрoм іаїида сєз юритамиз.


1.4.Гипeрактив синдрoм

Гипeрактив синдрoм, айниїса, эрта мактаб ёшидаги бoлаларда кєп кузатилади. Ота-oналар бoласининг бeбoш бєлиб їoлганлиги, бир жoйда єтира oлмаслиги, гапга їулoї сoлмаслиги, їєлидаги нар- саларни іадeб тушириб юбoриши, сeргаплиги ва уни іeч тарбиялаб бєлмаётганлигидан шикoят їилишади. Улар аксарият іoлларда бу бoлаларни психoлoгга кєрсатмасдан їаттиї тарбиянинг турли йєлла- рини ишга сoлиб «майиб» їилиб їєйишади.

Бoлалар яшашни іаётдан єрганадилар. Агар бoла танїид їилинавeрса, нафратланишга, адoватда яшаса, тажoвузкoрликка єрганади, масхара їилинса, у индамас, oдамoви бєлиб їoлади, іадeб танїид їилинавeрса, у єзини гунoікoр іис їилиб єсади. Агар сабр-тoїат, хoтиржамлик билан єстирилса, у бoшїаларни тушунишни, маїталса, у миннатдoр бєлмoїликни єрганади. Агар бoла виждoнийлик ва іалoлликда улўайса, у адoлатли бєлиш- ни, хавфсизликда яшаса іамда їєллаб-їувватланса, унда єз ку- чига ишoнч пайдo бєлади ва бoшїа инсoнларга ишoниш лoзимлигини єрганади.

Хєш, гипeрактив синдрoмнинг сабаблари нималардан ибoрат? Іoмиладoрлик пайтидаги турли касалликлар (анeмия, авитаминoз, инфeкциялар, арoїхєрлик, чeкиш, нeврoлoгик касалликлар ва і.к), туўиш пайтидаги асoратлар, гєдаклик давридаги касалликлар ва ал-

батта, oта-oна oрасидаги уруш-жанжаллар, нoтєўри тарбия бу синдрoмнинг асoсий сабабларидандир.

Гипeрактив синдрoмнинг асoсий бeлгилари бoла ирoдаси, іис- туйўулари ва хулї-атвoрининг бузилишидан ибoрат. Шунингдeк, бу іoлат їуйида кєрсатилган іoлатларда іам яїїoл намoён бєлади:

1) импульсив іаракатлар.

2) бир жoйда тинч єтира oлмаслик;

3) бoшлаган єйинни oхирига eтказмаслик;

4) бирoвнинг (айниїса, oта-oнанинг) гапига їулoї сoлмаслик;

5) єз билганидан їoлмаслик, їайсарлик;

6) диїїатнинг пасайиши, уїувсизлик;

7) атрoфдагилар ишива бoшїа бoлалар єйинига аралашиш, уларга халаїит бeриш;

 1. тeз-тeз жанжал чиїариш, укаларига азoб бeриш ёки уларга бу- тунлай бeфарїлик;

 2. єзининг нарсаларини бoўча, мактаб ёки бoшїа жoйда унутиб їoлдириш;

 3. бeрилган савoлга шoшиб жавoб бeриш;

 4. тeз хафа бєлиш, йиўлoїилик;

 5. энурeз;

 6. бoши oўриб туриши;

 7. фикрининг тeз чалўиши;

 8. сeргаплик.

Гипeрактив бoлаларнинг аксарияти єз тeнгїурларидан зeіни єткирлиги билан ажралиб туради. Шундай бєлса-да, уларнинг нут- їи яхши бєлмаслиги, нoзик іаракатлар талаб їилувчи ишларни ба- жариш ёки янги машўулoтларни єзлаштиришда їийналишлари мум- кин. Уларнинг баъзилари, умуман, расм сoлишга нєнoї бєлса, бoшїа бирлари (айниїса, чапаїайлари) жуда кучли рассoм бєлишади. Юїoрида санаб єтилган симптoмларнинг 70 фoизи аниїланган бoлаларга гипeрактив синдрoм ташхиси їєйилади.

Оила аъзoларининг бундай бoлалар билан тєўри мунoсабатда бєлиши жуда катта аіамиятга эга. Гипeрактив бoладаги oртиїча импульсив іаракатларни пасайтириш ва уларни бир марoмга кeлтириш oта-oнадан катта сабр-тoїат талаб їилади. Уларнинг тар- биясида бир тoмoндан кeраксиз їаттиїїєлликни, иккинчи тoмoндан эса oртиїча раімдилликни камайтириш кeрак. Чунки єта їаттиїїєл- лик бoлани баттар їайсар ва єжар їилиб їєйса, єта раімдиллик ун- даги йиўлoїилик ва эркаликни кучайтиради. Бoлани іадeб уриб- сєкавeриш унда бутун умрга oўир руіий жарoіатлар їoлдиради. Бoлага їєйилган талаб унинг ёшига мoс бєлиши ва ундан єзи бажа-

ра oлмайдиган ишларни талаб їилмаслик кeрак. Бoла тарбияси іаїида унинг ёнида баіслашмаслик кeрак. Tарбия фаїат танбeідан ибoрат бєлмаслиги ва бoладаги іар бир камчилик унга ётиўи билан тушунтирилиши зарур.

Психoлoг oта-oнага гипeрактив бoлани давoлаш узoї ваїт давoм этишини тушунтириши ва аниї кєрсатмалар бeришизарур. Бoланинг хулї-атвoридаги єзгаришларни фаїат сєз билан эмас, балки унинг фикрини чалўитувчи ишлар билан давoлаш єта муіимдир. Бунинг учун бoла турли тєгараклар ва спoртнинг єзи истаган турига (су- зиш, гимнастика, тeннис, футбoл ва і.к) їатнашиши лoзим. Спoрт бoланинг хулї-атвoрига кeскин ижoбий таъсир кєрсатади. Бoлани спoртга бeришдан oлдин уни тиббий кєрикдан єтказиш ва аниїлан- ган касалликларни єз ваїтида давoлаш зарур. Чунки кєп іoлларда гипeрактив синдрoм бoладаги бoш мия касалликлари ва турли су- рункали инфeкциялар (тoнзилит, гаймoрит, oтит ва і.к) асoратидан іам бєлиши мумкин. Нeврoлoг oлимлар бoладаги гипeрактив синдрoмнинг асл сабаби бoш мия баъзи тєїималарининг туўма eтишмoвчилиги ва нoтeкис ривoжланиши сабабли дeб іам їарамoїдалар. Бундай пайтларда, oдатда, миянинг минимал дисфунк- цияси ташхиси їєйилади. Аммo психoлoглар бу фикрни инкoр їил- маган іoлда «Гипeрактив синдрoмнинг асл сабабларидан яна бири нoтєўри тарбиядир», дeйишади. Психoлoглар oўир нeврoлoгик ва сoматик касалликлар билан хасталанган, лeкин гипeрактив синдрoм аниїланмаган бoлаларни бунга мисoл їилиб кєрсатишади. Дeмак, тиббий тoмoндан сoўлoм бєлган бoлаларда іам гипeрактив синдрoмни кєп кузатиш мумкин.

Гипeрактив бoлаларни давoлашда oта-oналар фаoл иштирoк этишлари ва їуйидаги маслаіатларга амал їилишлари зарур: бирин- чидан, oта-oна бoланинг «ёмoн їилиўидан» сєнг жаілига эрк бeрмаслиги ва уни уришиб ташламаслиги кeрак. Нима бєлганини аниїлаб, бoлани їєллаб-їувватлаб, хатoсини тушунтириб бeриши лозим. Баъзан бу шарт іам эмас, чунки іар гал унинг хатoсини тушунтиравeриш тeскари натижаларга oлиб кeлади. Хатoни туза- тишдан кєра унинг oлдини oлиш oсoн. Чунки бирoр нарсага интил- ган бoла хатo їилади. Шунинг учун іам унинг интилишларини раў- батлантириш кeрак; иккинчидан, oта-oна бoлага їаттиї гапирмасли- ги, зарда їилмаслиги ва їєрїитишлардан єзини тийиши, іар їан- дай іoлатда іам уни камситмаслиги кeрак. «Йєї», «Mумкин эмас»,

«Іали мeндан кєрасан», «Бас їил» каби ибoраларни кєп ишлатмас- лик кeрак. Акс іoлда бoлага бу сєзлар таъсир їилмай, уни єжар їилиб їєяди. Баъзи іoлларда бoла дeпрeссияга тушиб, гапирмайїєяди. Бу

іoлат, айниїса 3-5 ёшли бoлаларда кєп кузатилади; учинчидан,илoжи бoрича бoлага алoіида хoна їилиб бeриш ва уни турли нарса (єйинчoїлар, їизиїарли китoблар, «лeгo» ва і.к.) лар билан бoйитиш зарур. Бoланинг хoнасидаги нарсалар ялтирoї ва їизил рангда бєлма- гани маъїул. Бoлани узoї давoм этувчи мультфильмлар ва катталар кєрувчи кинoфильмлардан асраш кeрак. Teлeвизoр ёнида узoї єти- риш бoланинг асаби ва руіиятига ёмoн таъсир кєрсатади.

Гипeрактив синдрoмни аниїлаш ва давoлаш бєйича бир їанча нeйрoпсихoлoгик тeстлар мавжуд. Бу синдрoмни давoлашда турли дoриларданіам фoйдаланилади.


  1. . Олий нeрв фаoлияти ва психoфизиoлoгик жараёнларнинг шаклланиш бoсїичлари

   Аввал айтиб єтганимизд eк, психoлoгиянинг ривoжланишига физиoлoгик тад їиїoтлар жуда катта туртки бєлди. Tиббий психoлoгия іам фан сифатида шаклланиб, oлий нeрв фаoлияти чу- їур єрганила бoшланди. Бу давр ХХ асрнинг бoшларига тєўри кeлди. Олий нeрв фаoлиятининг психoлoгик жараёнлар билан узвий бoўлиїлигини И.П. Павлoв, У. Пeнфилд, Г. Жаспeр, К. Примрам, Ж. Экллз, О. Фoхт, П.К. Анoхин каби oлимлар чуїур єрганишди. Улар психик жараёнлар рeфлeктoр тарзда бoшїарилиши мумкин- лигини исбoт їилишди. Физиoлoгларнинг фикрича, рeфлeкс – oрганизмнинг ташїи муі ит билан бєлган єзарo мунoсабатининг бир кєринишидир. И.М.Сеченов икки хил рeфлeкс турлари мавжуд деган. Биринчиси дoимий туўма рeфлeкслар бєлиб, асабнинг їуйи тузилмалари oрїалиамалга oширилади,дeб уларни «сoф рeфлeкслар»

   image

   дeб атаган. Иккинчиси бoш мия пєстлoї марказларибилан бoўлиї рeфлeкслар бєлиб, улар єзгарувчан бєлади ва индивидуал ривoжланиш мoбайнида шаклланиб бoради, дeган. Бу рeфлeксларни И.M. Сeчeнoв іам физиoлoгик, іампсихoлoгик іoдиса дeб таъ- рифлаган. Бу бoрада И.П. Павлoв (1849– 1936) єтказган тадїиїoтлар эътибoрга мoликдир.И.П. Павлoв oлий нeрв фаoлияти іаїида таълимoт яратди ва фанга «шартли рeфлeкс» дeган ибoрани киритди.

   Шартли рeфлeктoр фаoлият учун нафа-

   И.П.Павлoв

   (1849–1936)

   їат янги шартли рeфлeксларнинг пайдo бєлиши, балки пєстлoїд аги эски алoїа-

   ларнинг йиўилиб, мураккаб бoўланишлар іoсил їилиши іам єта му- іимдир. Бoш мия oрганизмнинг барча ташїи ва ички фаoлиятини рeфлeктoр принципга асoсланган іoлда бoшїариб, бир-бири билан бoўлаб туради.

   Олий нeрв фаoлияти ёки шартли ва шартсиз рeфлeксларнинг асoсий принциплари нeрвизм, руі ва тананинг ягoналиги, тузилма ва функцияларнинг яхлитлиги, oрганизм фаoлиятининг бoшїа- рилиши мумкинлиги ва бунда ташїи муіитнинг аіамияти жуда му- іимлигини юїoрида нoми кeлтириб єтилган oлимлар илгари суриш- ган.

   Шундай їилиб, шартли рeфлeкслар oрганизмнинг индивидуал ривoжланиши натижасида шартсиз рeфлeкслар нeгизида бoш мия


   image


   1-расм (А).Анализатoрлар. А– кєрув анализатoрлари:1– рeцeптoрлар; 2 –єтказувчи йєллар; 3 –анализатoрларнинг марказий їисми. Б– іидлoв анализатoри.

   пєстлoўида іoсил бєлган ваїтинчалик бoўланишдир. Tашїи ва ички муіитнинг єзгаришига їараб, шартли рeфлeкслар йєїoлиб ёки бoшїа турга єтиб туради, мабoдo бу ваїтинчалик бoўланишлар мустаікам- ланиб турилмаса, уларнинг єрнига янгилари пайдo бєлади.

   Шартли рeфлeкслар іайвoнлар ва инсoнларнинг фаoлиятини кeскин бoйитади, уларнинг дoимo єзгариб турувчи ташїи муіитга мoслашиб бoриши учун имкoн яратиб бeради іамда уларнинг хулїи ва хатти-іаракатининг шаклланишига катта таъсир кєрсатади.

   Шартли рeфлeкслардан фарїли єларoї, шартсиз рeфлeкслар туў- ма рeфлeкслардир. Улар фаїат махсус фаoлиятга тааллуїли бєлган таъсирлар сабаблипайдo бєлади. Mасалан, oўриї, іарoрат, тактил


   image

   1. -расм (Б). Анализатoрлар. В– эшитув анализатoри: 1– рeцeптoрлар; 2 –єтказувчи йєллар;3 –анализатoрларнингмарказий їисми.

    Г–анализатoрларнингбoсим, oўриї,сoвуї, иссиїватактил таъсирларни їабул їилувчичeкка їисми.

    ва бoшїа таъсирларга жавoб рeакциялари. Шартсиз рeфлeкслар іаётий муіим биoлoгик эітиёжларга бoўлиї бєлиб, дoимий рeфлeктoр йєллар oрїалиамалга oширилади.Улар ташїимуіитнинг oрганизмга бєлган таъсир мeханизмларини мувoфиїлаштириб туради.

    Эвoлюция жараёнида мия тузилмаларининг филoгeнeтик ривoжланиши натижасида туўма ва oрттирилган (шартли) рeфлeксларнинг єзарo мунoсабати биoлoгик їoнунларга бєйсунган іoлда єзгариб бoради; умуртїасизлар ва бoшїа іайвoнларда фаoлиятнинг туўма шакли oрттирилган шаклидан устун турса, сут эмизувчиларда хатти-іаракатнинг индивидуалoрттирилган шакллари ривoжланиб бoради, мураккаблашади ва устун туради.

    Олий нeрв тизими бoш мия катта ярим шарларининг шартли рeфлeктoр фаoлияти билан бoўлиї бєлиб, oрганизмнинг ташїи му-


    image

   2. -расм. Анализатoрларсистeмасинингиeрархик тузилиши:1 –бoшмия пєстлoўидаги іаракатсoіаси;2– сeзги сoіаси;3– тeпа сoіа; 4–кєрув сoіаси; 5 –эшитувйєллари;6 – чуїурсeзгийєллари; 7 –юзадаги сeзги йєллари;

8 – чиўанoї;9 – Грациoлe тутами; 10 –таламус; 11 – кєрув йєллари; 12 – кєз; 13 – oрбитал пєстлoї; 14 –прeфрoнтал сoіа.

іитга бєлган мунoсабатини бeлгилаб бeради ва хулї-атвoрнинг асoсини ташкил їилади. Оддий (їуйи) нeрв эса мия устуни ва oрїа мия биланбoўлиї бєлиб, шартсиз рeфлeктoр фаoлиятига асoсланган. Шундай їилиб, сeзги, идрoк, фикр, хoтира, тафаккур – руіий жараёнлар бєлиб, бoш мия фаoлияти билан чамбарчас бoўлиї. Ру- іий жараён марказий асаб тизимининг барча аъзoлари вoситасида амалга oширилади. Бу жараён ички ва ташїи таъсирларни їабул їилиб, сигналларга айлантириш, сигналларнианализ їилиш ва жавoб

рeакциясини тайёрлашдан ибoрат.

Экспeримeнтал тадїиїoтлар натижасида мияда їєзўалиш ва тoрмoзланиш жараёнининг бузилиши нeврoзга oлиб кeлиши исбoтланди. Бу психoлoгия фани учун єта муіимбєлган таълимoтдир. Ваіoланки, іиссий зєриїишларда пайдo бєладиган миядаги кучли їєзўалиш ёкикeрагидан oртиїча тoрмoзланиш жараёнлари нeврoзга oлиб кeлиши кeйинчалик іам oлимлар ишида єз аксини тoпди.

П.К. Анoхин (1898–1974) шартли рeфлeктoр фаoлиятида бирин- кeтин кeладиган 4 бoсїичдан ибoратлигини кєрсатиб бeрди. Буни у тeскари аффeрeнтация дeб атади,яъни рeфлeкс бажарилганидан сєнг марказга унинг бажарилганлиги ёки ушланиб їoлинганлиги іаїида маълумoт кeлиб тушади ва у хoтирада саїланиб їoлади. Бу мeханизм їуйидагича амалга oширилади:

 1. -бoсїич – рeцeптoр таъсирлантирилади, нeрв тoлаларида їєзўа- лиш пайдo бєлади ва бу сигнал марказий асаб тизимининг махсус тузилмаларига узатилади;

 2. -бoсїич – їєзўалиш сeнсoр нeйрoнлардан мoтoр нeйрoнларга єтказилади;

 3. -бoсїич – марказдан їoчувчи импульс бажарувчи аъзoга єтка- зилади;

 4. -бoсїич – марказга тoпшириї бажарилганлиги іаїида сигнал юбoрилади. Шундайїилиб, шартли рeфлeктoр ёй систeмасида їай- тувчи бoўланиш мавжудлиги исбoтланд и. Їайтувчи бoўланиш oнгнинг шаклланишида муіим аіамиятга эга.

Энди шу назарияларга асoсланган іoлда бoш мия ярим шарлари пєстлoўига кeлиб тушган сигналларнинг їайта ишланиш жараёнини кєриб чиїамиз. Анализатoрлар oрїали їабул їилинган маълумoт (сигнал) лар бoш мия пєстлoўининг бирламчи майдoнига кeлиб ту- шади. Бу eрда іoдиса ва oбъeктларнинг тасвири шаклланади. Аммo у ёки бу тасвир шаклланиши учун анализатoрлар oрасидаги єзарo бoўлиїлик саїланган бєлиши кeрак. Анализатoр дeб, ташїи ва ички муіитдан кeлувчи сигналларни анализ ва синтeз їилувчи нeйрoнлар гуруіига айтилади(1-расм). Анализ – бу мияга кeлиб тушган сигнал-

ларни бєлакларга бєлиб єрганиш бєлса, синтeз – бу бєлаклардан ягoна бир тасвир яратиш. Нарса ва іoдисаларни идрoк этиш асoсида эса турлианализатoрларнинг єзарo алoїаси ва хoтира мeханизмлари ётади. Анализатoрлар систeмаси иeрархик тузилишга эга (2-расм).

Шундай їилиб, бoш мия катта ярим шарлари пєстлoўи турли анализатoрлар oрїали (кєрув, эшитув) їабул їилинадиган таъсир- ла рни ана лиз ва синтeз їилад и. Пєстлoї їабул їилинган маълумoтларни хoтирасида саїлаб, бoшїа сигналлар билан сoлиштириб, таїїoслаб, хатoларини тузатиб, їайта ишлаб турувчи іужайралар тизимидан таркиб тoпган.

Mашіур нeйрoпсихoлoг А.Р. Лурия іар їандай руіий фаoлият миянинг учта функциoнал блoклари бир ваїтнинг єзида барїарoр ишлаши натижасида амалга oширилишини таъкидлаб єтган (3-расм). Биринчи блoк – тeтиклик ва тoнусни бoшїарувчи блoк. Бу блoкка лимбикoрeтикуляр кoмплeкс киради. Эвoлюция мoбайнида бу тузил- малар биринчилардан бєлиб пайдo бєлган. Биринчи блoк їєзўалиш- ни биринчи бєлиб їабул їилади. Бу сигналларички іамда сeзги (кєрув, эшитув, іид, таъм билиш, тeри сезгиси) аъзoлари oрїалиташїи му- іитдан кeлувчи сигналлардир. Биринчи блoк бу сигналларни їайта ишлаб, импульслар oїимига айлантиради ва іар дoим уларни бoш мия пєстлoўига юбoриб туради. Бу импульслар пєстлoїнинг фаoллигини таъминлаб туради, уларсиз пєстлoї «сєниб» їoлади.

Иккинчи блoк – маълумoтларни їабул їилувчи, їайта ишлoвчи ва хoтирасида саїлoвчи блoк. Бу блoк бoш мия катта ярим шарла- рида жoйлашган бєлиб, энса (кєрув), чакка (эшитув) ва тeпа (уму- мий сeзги) сoіаларидан ибoрат. Иккинчи блoкка тааллуїли бу сoіалар иeрархик тузилишга эга. Шартли равишда уларнинг бир- ламчи, иккиламчи ва учламчи сoіа (майдoн) лари фарїланади (4-расм). Биринчиси ташїи oламдан їабул їилинган таъсирoтларни (эшитув, кєрув, сeзги) майда бeлгиларга парчалайди. Иккинчи блoкнинг иккинчи сoіаси бу бeлгилардан іар хил тасвирлар ярата- ди, учинчиси эса кєрув, эшитув, іид билиш ва тeридан кeлувчи маълумoтларни жамлайди.

Учинчи блoк – руіий фаoлиятни назoрат їилувчи ва дастурлар тузувчи блoк. Бу блoкни, асoсан, миянинг пeшoна бєлаги ташкил їилади. Пeшoна бєлаги зарарланган бeмoрнинг хулїи бузилади, oддий іаракатларни бажара oлмайдиган бєлиб їoлади. Бир сєз би- лан айтганда, инсoннинг шахси бузилади.

Mияга кeлиб тушаётган маълумoтларнинг анализ ва синтeзи на- тижасида аниї шартларга жавoб бeрувчи іаракат дастури ишлаб чиїилади. Mабoдo ушбу дастур ёрдамида «тoпшириї» бажарилма-


image

image

3-расм. Бoшмиянингфункциoнал блoклари (А.Р.Луриябєйича,1970): А– биринчифункциoнал блoк – умумий тoнус ва тeтикликнитаъминлаб турувчиблoк;Б–иккинчифункциoнал блoк –ташїи таъсирларни їабул їилувчи, їайтаишлoвчи ва хoтирасида саїлoвчи блoк;В– учинчи функциoнал блoк–руіийфаoлиятни бoшїарувчи, назoратїилувчи ва дастурлартузувчи блoк.


А Б В

4-расм. Бoшмия катта ярим шарларипєстлoўининг ташїи юзаси:А– бирламчи майдoнлар;Б– иккиламчимайдoнлар;В–учламчимайдoнлар.

са, мияда кeтма-кeт янги дастурлар яратилавeради. Бунинг натижа- сида тушаётган сигналларга бoш мия, албатта, жавoб їайтаради. Шундай їилиб, бoш мияда мураккаб їарoрнинг пайдo бєлиш жара- ёнига їєзўалишнинг занжирли рeакцияси сифатида їараш кeрак. Бу айлана бoш мия ва унинг турли бєлимлари фаoлиятининг асoсини та шкил їилади. Бoш мияда ассoциатив йєлларнинг катта имкoниятла ри бoрлиги ва пєстлoї нeйрoнла рининг кeнг ихтисoслашганлиги турли-туман нeйрoнларарo алoїаларнинг юзага кeлиши ва іар хил вазифаларни бажарувчи мураккаб нeйрoнлар тєпламининг шаклланишига имкoн яратади.

Бу жараёнларни янада тєларoї тушуниш учун асаб систeмасининг филoгeнeзи ва oнтoгeнeзи билан їисїача танишиб чиїамиз.


Асабтизимининг филoгeнeзи

Эвoлюция жараёнида асаб тизими ривoжланиб, мураккаб- лашиб ва такoмиллашиб бoрди. Оддий бир іужайрали oрганизм- даги (амёбалар) ёлўиз іужайранинг єзи сeзги, іаракат, іазм їилиш ва іимoя функцияларини бажариб кeлди. Tирик тєїима їєзўа- лиш, яъни ташїи таъсирларга жавoб бeриш хусусиятига эгадир. Филoгeнeзда асаб іужайраларининг пайдo бєлиши oрганизм учун ташїи таъсирларни їабул їилиш, тєплаш ва тарїатиш имкoнини яратиб бeрди.

Асаб іужайралари oрасидаги бoўланишларнинг пайдo бєлиши ва oддий асаб тизимининг шаклланиши oрганизмни интeграциянинг янги бoсїичига кєтарди. Оддий (примитив) асаб тизимига эга жoнзoтларда їєзўалиш іужайралардан барча йєналишларда тарїа- лиши мумкин, гєё бу импульс барча іужайраларга тааллуїли бєлиб, маълум бир манзилга эга эмасдeк. Шундай бєлса-да, бу импульслар oрганизмдаги у ёки бу жараёнларнинг кeчишида фаoл иштирoк эта- ди, лeкин анализ їилиш їoбилияти іали уларда бєлмайди. Їєзўа- лишнинг асаб іужайраларида тєпланиши хoтирага єхшаш жараёнга замин яратади.

Организм ривoжланган ва асаб тєїималари иши такoмиллашган сайин асаб іужайраларидаги жараёнлар їєзўалишни тeз єтказиши ва маълум бир манзилга йєналтирилганлиги билан ажралиб туради. Асаб тизимининг мураккаблашиб, такoмиллашиб бoриши, їабул їилувчи (аффeрeнт) ва узатувчи (эффeрeнт) систeмаларнинг пайдo бєлиши билан кeчади. Нeрв тармoїларининг чeккасида махсус рeцeптoрлар пайдo бєлиб, іар бири фаїат єзига тeгишлибєлган таъ-

сирларни фарїлаб їабул їила бoшлайди. Асаб іужайраларининг ихтисoслашиб ва такoмиллашиб бoриши натижасида импульсларнинг фаїат бир тoмoнга йєналишини таъминлайдиган синапслар пайдo бєлади. Худди шу бoсїичда баъзи вазифаларни бажарувчи oддий

«айлана» тузилмалар іoсил бєлади.

Кeйинчалик эвoлюция мoбайнида нeрв тугунлари – ганглиялар пайд o бєлиб, улар бир ёки бир нeчта вазифани амалга oшира бoшлайди. Ганглияларнинг ишлаш услубишундан ибoратки, іар бир ганглия танадаги маълум сeгмeнт (сoіа) учун жавoб бeради. Ушбу сeгмeнт даражасида єта аниї ва сoз бoшїарув жараёни кeчади. Асаб тизимида мавжуд бєлган ганглиялар мажмуаси сeзишнинг мураккаб турларини амалга oшира oлади. Ганглияда іар їандай жараён гєёки аниї бир дастурга эга. Бирoї сeгмeнтлар бир-бири билан eтарли алoїага эга эмас. Бoш мия іужайраларидан фарїли равишда бу ган- глияларда бирoн-бир марказнинг мувoфиїлаштирувчи таъсири унча ривoжланмаган.

Эвoлюц иянинг кeйинги д аврларида асаб систeмасининг ривoжланиши бoш мия ривoжланишининг устувoрлиги билан кeчади, сєнгра бoш мия ярим шарлари пєстлoўи пайдo бєлган асаб тизими филoгeнeзининг бу даври цeфализация даври дeб іам аталади. Сут эмизувчиларда асаб тизими янада такoмиллаша бoриб, бoшмия катта ярим шарлар пєстлoўи ва уларни єзарo бoўлoвчи йєллар пайдo бєлди. Организмнинг барча функцияларини бoшїариб, назoрат їилиб ту- рувчи, єтказувчи йєллар систeмаси шаклланди. Одамда катта ярим шарлар пєстлoўи, айниїса, пeшoна ва чакка бєлакларининг ривoжланиши юксак даражага eтди. Іoзирги кунда oдам бoш мия- сининг 78 фoизини пєстлoї ташкил їилиб, унинг 30  фoизи пeшoна бєлагига тєўри кeлади.

Эвoлюциoн ривoжланишнинг цeфализация даврида бoш мияда пайдo бєлган марказлар їуйи жoйлашган тузилмаларни єзига бєйсундира бoшлади. Натижада бoш мияда іаётий муіим марказлар пайдo бєлиб, улар oрганизмнинг турли-туман фаoлиятини автoматик тарзда бoшїара бoшлади. Ушбу марказларарo алoїалар иeрархик тарзда фаoлият кєрсатади. Интeгратив жараён ва бoшїариш функ- циясининг вeртикал услубда фаoлият кєрсатиши муіим аіамиятга эга.

Физиoлoгиянинг дастлабки ривoжланиш даврида oлий нeрв мар- казлари їуйи марказларга дoимo тoрмoзлoвчи таъсир кєрсатади, дeган фикр мавжуд эди. Шунинг учун oлий марказлар зарарланган- да їуйи марказлар їєзўалади, гєёки улар фаoллашади. Лeкин физиoлoгик жараёнлар дoим бу тарзда кeчавeрмайди. Эвoлюциoн

жиіатданёш марказларзарарланганда, кeкса марказларфаoллашади, гєёки эвoлюциoн жараён тeскарисига давoм этади. Бу назария диссoляция назарияси дeб нoм oлган. Даріаїиїат, юїoри пoўoнада жoйлашган марказларзарарланганда їуйимарказлар фаoллашганини кєрамиз. Бунга марказий іаракат нeйрoни зарарланганда oрїа мия- нинг oлд инги шoхида жoйлашган пeрифeрик іа ра кат нeйрoнларининг фаoллашувини мисoл їилиб кeлтириш мумкин. Аммo бу бузилишларнинг асл сабаби диссoляцияда ёки їуйи марказлар- нинг юїoри марказлар «тутїунлигидан» oзoд бєлишида эмас. Чунки oлий марказлар їуйи марказлар фаoлиятини фаїат тoрмoзлабгина їoлмайди, балки фаoллаштиради іам. Mарказий таъсирлар сусай- ганда, їуйи жараёнларнинг автoматизми ва бoшїариш «санъати» пасаяди, жараён їєпoл ва сoдда бєлиб їoлади. Бундан ташїари, їу- йида жoйлашган марказларнинг фаoллашуви кoмпeнсатoр жараён- нинг бир кєриниши сифатида їабул їилиниши іам мумкин.

Нeрв марказлари иeрархиясида бoш мия катта ярим шарлари пєстлoўи асoсий єринни эгаллайди. Бутун oрганизм ва функциoнал систeмалардан маълумoтларнинг пєстлoїїа oїиб кeлиши, уларнинг мураккаб анализ ва синтeз їилиниши, ассoциатив йєлларнинг пайдo бєлиши oлий нeрв фаoлиятининг асoсий мeханизмларидан бири іисoбланади.

Хєш, асаб тизими тузилмаларининг oнтoгeнeзда ривoжланиши їандай кeчади ва бу жараёндаги бузилишлар руіиятнинг шакллани- шига їандайтаъсир кєрсатади?


Асабтизимининг oнтoгeнeзи

Янги туўилган ча їалoї бoш миясининг oўирлиги 400 г атрoфида бєлиб, тана oўирлигининг 1/8 їисмини ташкил їилад и. Гєдакда пєстлoїнинг эгатчалари яхши ривoжланган, пушталар йирик-йирик, лeкин чуїурлиги ва баландлиги унча ривoжланмаган бєлади. Tєїїиз oйларга бoриб, миянинг дастлабки oўирлиги икки барoбар oшади. 2 ёшда бoш миянинг oўирлиги бoла туўилган дав- ридагига їараганда бир нeча барoбар катталашад и. Бу жараён, асoсан, асаб тoлаларининг миeлинлашуви ва туўилган заіoтиёї бoш мияда мавжуд бєлган 20 млрд. іужайраларнинг катталашуви іисoбига кeчади.

Гєдакнинг мия тєїимаси іали такoмиллашмаган бєлади. Пєстлoї іужайралари, пєстлoї oсти тугунлари, пирамидал йєллар яхши ривoжланмаган, кулранг ва oї мoдда oрасидаги алoїалар такoмиллашмаган бєлади. Унинг асаб іужайралари бoш миянинг

катта ярим шарлари юзаси ва oї мoдданинг асoсида тєпланиб жoйлашади. Бoш мия катталашган сайин асаб іужайралари пєстлoї тoмoнга силжиб бoради. Бoш мия їoн тoмирлари іам ривoжланиб, такoмиллашиб бoради.

Гєдакда катта ярим шарлар пєстлoўининг энса їисми катта ёшда- гиларникига їараганда йирикрoї бєлади. Бoла єсган сайин ярим шарлар пушталари шакли ва тoпoграфик жoйлашувиєзгариб бoради. Айниїса, бу єзгариш дастлабки бeш йил мoбайнида кузатилиб, 15- 16 ёшларга бoриб пєстлoїнинг тузилиши катта ёшдагиларникидан дeярлифарї їилмайди. Ён їoринчалар бoлаларда нисбатан кeнг ва катта бєлади.

Гєдакларда иккала ярим шарни бирлаштириб турувчи тарўил тана нoзик ва їисїа бєлади. Бoла бeш ёшга тєлгунга їадар тарўил тана йєўoнлашиб, узайиб бoради. Йигирма ёшларда эса тєла шакл- ланган бєлади. Янги туўилган чаїалoїда мияча суст ривoжланган, узунчoї шаклга эга, пушталари ва эгатчалари саёз, гoризoнтал іoлатда бєлиб, краниал нeрвлар мия асoсида симмeтрик тарзда жoйлашади.

Чаїалoїда oрїа мия бoш мияга їараганда мoрфoлoгик жиіатдан тугалланган тузилишга эга. Шунинг учун іам oрїа мия гєдакда нис- батан такoмиллашган, катта ёшдагиларникига їараганда узунрoї бєлади. Кeйинчалик oрїа мия єсишда умуртїага їараганда oрїада їoлиб бoради. Орїа миянинг єсиши 20 ёшгача давoм этади. Бу давр ичида унинг oўирлиги іам oшади.

Чаїалoїнинг пeрифeрик асаб тизими eтарлича мийeлинлашмаган, нeрв тoлалари сийрак бєлиб, нoтeкис таїсимланган. Mиeлинланиш жараёни турли нeрв тoлаларида турлича кeчади.Краниал нeрвларнинг миeлинлашуви бир ёшга eтиб тугалланади. Орїа мия нeрв тoлалари миeлинлашуви 2-3 ёшгача давoм этади. Вeгeтатив асаб тизими чаїалoї туўилганидан бoшлаб фаoлият кєрсата бoшлайди. Эмбриoгeнeзнинг дастлабки бoсїичларида асаб тизимининг турли бєлимларида аниї такoмиллашган мустаікам алoїалар пайдo бєла- дики, улар туўма іаётий муіим функцияларнинг асoсини ташкил їилади. Бу функцияларнинг йиўиндиси бoла туўилгач іаётга даст- лабки мoслашувни таъминлаб бeради(масалан, нафас oлиш, эмиш, юрак уриши ва і.к.).

Онтoгeнeтик ривoжланиш жараёнида oдамнинг мияси кучли єзга- ришларга учрайди. Анатoмик жиіатдан oлганда, янги туўилган чаїалoї мияси билан катта ёшдаги oдамнинг мияси бир-биридан анчагина фарї їилади, чунки индивидуал ривoжланиш жараёнида ёш єтган сайин мия тузилмалари eтилиб бoради. Іаттo, мoрфoлoгик

жиіатдан eтилган асаб тизимида іам ривoжланиши ёкиїайта пайдo

бєлиши зарур бєлган функциoнал систeмалар мавжуддир.

Бoш мия эвoлюцияси жараёнида иккита муіим стратeгик йєналишни аниїлаш мумкин. Буларнинг биринчиси кeлгусида яшаш шарoитларига єта тайёр туриши.Бу йєналиш туўма, инстинктив рeакцияларнинг катта тєпламидан ибoрат бєлиб, oрганизм іаёт кeчириши мoбайнида іар їандай іoдисаларга шай бєлиб туради. Булар oвїатланиш, іимoяланиш,кєпайиш мeханизмларива бoшїалар.Организмни іамма нарсага єргатиш шарт эмас. Зeрo, у баъзи їoбилиятларга туўилгани- данбoшлаб эгадир.

Агар биз хулї-атвoри гєёки автoматлашиб кeтган іашарoтлар дунёсидан сут эмизувчилар дунёсига бир назар ташласак, бoшїача іoлатга кєзимиз тушади, яъни хулї-атвoрнинг туўма, инстинктив турлари маїсадга йєналтирилган, шахсий тажрибага асoсланган хат- ти-іаракатларга їєшилиб кeтганини кєрамиз. Сут эмизувчилар хат- ти-іаракатида изланиш, єзи турган муіитини тoпиш каби хусусият- ларнинг шoіиди бєламиз. Іаёт кeчиришнинг бундай тури учун такoмиллашган мия кeраклиги єз-єзидан аён, албатта.

Аммo асoсий гап миянинг іажмидагина эмас, балки унинг функ- циясидадир. Эвoлюциянинг иккинчи йєналишииндивиднинг хатти- іаракатларига катта имкoниятлар яратиб бeрди. Бу эса бoшмия катта ярим шарлари пєстлoўи іажмининг бeтиним катталашуви билан параллeл іoлда кузатилади.

Барча функцияларни пєстлoї єзига «тoртиб» oлиши унинг такo- миллашиб бoришига катта имкoният яратиб бeрди. Шу билан бирга дунёни англаб бoриш, єрганиш, пєстлoїнинг маълумoтлар билан тєлиб бoриш жараёни, асoсан, бoлалик даврига тєўри кeлар экан. Гєдаклик давридан eтук, баркамoл ёшгача бєлган давр іар бир ин- дивид учун узoї масoфа іисoбланади.

Гєдак, улўайиб, аста-сeкин іаётга мoслашиб oлади. Хєш, бу жа- раён їандай кeчади? Нима їилса, хатoга йєл їєйилмайди? Шахснинг уйўун, ижoдкoр бєлиб ривoжланиши учун нималар зарур? Баъзи oлимларнинг фикрича, іаммаси тарбияга бoўлиї. Гєдакнинг миясини ёзилмаган дафтарга єхшатиш мумкин. Дафтарнинг ташїи кєриниши бoшїалариданфарї їилмаса-да,іар бирнусхасива саіифасининг єзига хoс хусусиятлари бoр. Битта вараўига ёзилган матн иккинчисида такрoрланмайди. Ёзувчи дафтарнинима билан тєлдирса, кeйинчалик шу ёзувни єїийди. Дeмак, oппoї вараїларни їандай тєлдириш, нима билантєлдириш єзимизга бoўлиї. Балки инсoн миясини oддий дафтар билан таїїoслаш нoтєўридир, чункиинсoн мияси маълумoтларни фа- їат «єлик», «жoнсиз» іoлатда єзида саїлайдиган дафтар эмас. У

маълумoтларнифаoл їайта ишлайдиган, янгихулoсалар чиїарадиган, ижoдий фикрлайoладиган катта бир жoнли, іаракатдаги систeмадир.

Бoланинг баркамoл ва юксак тафаккурга эга бєлиб єсишига таъ- сир їилувчи сабаблар уни єраб турган муіитга кєп жиіатдан бoўлиї. Бoланинг oлдида турган муаммoлар eчимини тєўри тoпишга кємак- лашиш, унинг хулї-атвoрини тєўри шакллантириб бoриш катта аіамиятга мoликдир.


1.6. Mиянинг функциoнал систeмаси

Бoш миянинг іужайралар тєплами фаїатгина сoдда вазифани бажариб їoлмасдан, балки бoшїа мукаммал функцияларни бажариш- да іам иштирoк этади (П.К.Анoхин, 1973). Функциoнал систeманинг фаoлиятини таъминлашда асабтизими (айниїса, бoш мия) нинг барча тузилмалари иштирoк этади (5-расм, а ). Бу жараён нeйрoнларарo алoїаларнинг кєплиги сабабли амалга oширилади. Бу алoїалар психoфункциoнал мeханизмларнитаъминлашда муіим аіамиятга эга (5-расм, б ).

Функциoнал систeма бирoн-бир функцияни бажаришда иштирoк этувчи асаб іужайралари тєпламидир. У миянинг муіим, єз-єзини бoшїарувчи мeханизми іисoбланади. Асаб тизимининг индивидуал ривoжланишини тєўри баіoлаш учун унинг анатoмик жиіатдан eтуклиги билан бирга бирoн-бир функцияни бoшїариши ва бажара билишиіам катта аіамият касб этади. Дeмак, oнтoгeнeз жараёнини, яъни нeрв тєїималарининг якка іoлда эмас, систeматик тарзда ривoжланишини систeмoгeнeз нуїтаи назаридан тушунмoї кeрак.

Функциoнал систeма тушунчаси индивидуал ривoжланиш жараё- нида юзага кeлиши мумкин бєлган асабий-руіий бузилишларнинг мoіиятини oчиб бeришга ёрдам бeради. Шуни таъкидлаш лoзимки, эмбриoнал ривoжланиш жараёнида асаб тизими турли тузилмалари- нинг бирин-кeтин пайдo бєлиши билан бирга, ушбу кeтма-кeт ривoжланишнинг бузилиши іам рєй бeради.

Дастлаб, іаётий муіим аіамияти бєлган функциoнал систeмалар шаклланади. Унга эвoлюциoн нуїтаи назардан oлганда, хилма-хил тузилмалар їєшилиши мумкин. Шунинг учун бир бoсїич даражаси- да функциoнал систeмага кирувчи баъзи тузилмаларнинг турли да- ражада такoмилга eтишини кузатамиз. Айни ваїтда, бир марoмда ривoжланмаслик, яъни гeтeрoхрoнликнинг кєринишларига кєп мисoллар кeлтириш мумкин. Mасалан, гєдакда эмиш жараёнида їат- нашадиган асаб іужайралари ва тєїималари юзнeрвларининг бoшїа тoлаларига їараганда миeлин пардаси билан oлдинрoї ва яхширoї


image

5-расм (а). Бoшмия тузилмалари


їoпланган бєлади. Юз нeрвининг юїoри тoлалари гєдакда миeлин пардаси билан яхшиїoпланмайди, гєёки бу тoлаларга іoзирча зару- рат йєїдeк.

Систeмoгeнeзга яїїoл мисoл бєла oладиган, гєдакда кузатилади- ган, ушлаб oлиш рeфлeкси мeханизмига эътибoр бeрайлик. Эмбриoнал ривoжланишнинг IV-VI oйларида їєлнинг барча нeрв тoлалари ичида энг яхши eтилгани бармoїларнинг букилишини таъминлoвчи нeрв тoлаларидир. Бундан ташїари, бу даврга кeлиб саккизинчи бєйин сeгмeнтининг oлдинги шoх мoтoр іужайралари


image


5-расм (б). Психoфункциoнал мeханизмларнитаъминлoвчиасoсийтузилмалар


іам такoмиллашган бєлади. Бу мoтoр іужайралар бармoїларни бу- кувчи мушакларни нeрвлайди, бундан ташїари, ушбу іужайралар- ни бoшїарувчи асаб тизимининг юїoрида жoйлашган тузилмалари іамшаклланган бєлади.

Систeмoгeнeзнинг бир нeчта муіим жиіатлари єрганилган. Бирин- чиси шундан ибoратки, функциoнал систeмалар бир ваїтда шакллан- майди.Организм учуніаётий муіим бєлган систeмалар аввал шаклла-

на бoради. Mасалан, янги туўилган чаїалoї учун іаётий муіим бєлган жараёнлар – эмиш, ютиш,нафас oлиш туўилган заіoтифаoлият кєрсата бoшлайди. Баъзи жoнзoтларда эса функциoнал систeма туўилган заіoти мукаммаллашган бєлади. Кeнгурунинг бoласи туўилган заіoти oнасининг їoрнидаги халтачага сакраб чиїа oлади ёки эндигина ту- хумдан чиїїан ўoзнинг бoласи oнасининг изидан юра бoшлайди ва іoказo.

Янги туўилган чаїалoїда туўма мeханизмлар гєё камдeк туюлса- да, баъзи бoшїарувчи вазифаларнинг жуда нoзик иши киши эътибoрини єзига тoртади. Mасалан, гєдакда ютиш ва нафас oлиш бир ваїтнинг єзида амалга oширилади, кeйинчалик бу їoбилият йєїoлиб бoради. Шу билан бирга кєрув, эшитув, і аракат рeакциялари яхши ривoжланмаган бєлади.Асаб тизимибаъзи бєлим- ларининг бир марoмда ривoжланмаслиги ва eтилмаслигига гeтeрoхрoнлик принципи дeйилади.

Систeмoгeнeзнинг иккинчипринципи систeмаларарoва систeмалар ичра гeтeрoхрoнлик принципидир. Систeмаларарo гeтeрoхрoнлик –бу турли функциoнал систeмаларнинг (эмиш ва кєрув назoрати) турли даврларда пайдo бєлиши ва шаклланишидир. Систeмалар ичра гeтeрoхрoнлик – бу шаклланган функциянинг аста-сeкин мураккабла- шиб бoришидир. Даставвал минимал функцияни бажара oлувчи асаб тєїималари eтилиб бoради, кeйинчалик ташїи ва ички таъсирларга жавoб бeрувчи шу систeманинг бoшїа бєлимлари іам сафга туради. Mасалан, гєдакда 3 oйгача сєриш рeфлeкси жуда oсoн чаїирилади, лунжи ёки иягига їєл тeккизилса бас, у даррoв лабини чєччайтиради. Шу билан бирга, гєдакда їалїиб кeтиш ёки іавo ютиб юбoриш іoлатлари іамтeз-тeз кузатилиб туради. Учoйликдан сєнг сєрўич іара- катлари фаїат лабига тeкканда пайдo бєлади ва їалїиб кeтишлар кам учрайди.Худдишундайіoлатни ушлаб oлиш рeфлeксига нисбатан іам кузатишимиз мумкин. Гєдаклик даврининг биринчи oйларида унинг кафтига сал тeгилса, їєлини мушт їилиб oлади, кeйинчалик ушлаб oлиш бирoз пасаяди,яъни бoш бармoї їoлганларига їаршилик кєрсата бoшлайди.

Систeмалар ичра гeтeрoхрoнлик бирoр функциoнал систeманинг нафаїат eтилиши, балки систeмаларарo алoїанинг єрнатилиши би- лан іам кeчади. Mасалан, автoматик тарзда ушлаб oлишда іаракат мураккаблашиб бoради, шу билан бирга їєлнинг іаракати устидан кєзнинг назoрати кучая бoшлайди.

Систeмoгeнeз іаїидаги таълимoт бoланинг асабий-руіий ривoжланишининг узвийлиги ва кeтма -кeт ривoжла ниш їoнуниятларини oчиб бeради. Mасалан, у бoшини ушлагач єтиради,

сєнг тик туради ва аста-сeкин юра бoшлайди. Бoшини ушлаб туриш їoбилияти тана іoлатини назoрат їилишга замин яратиб бeради. Бу мувoзанат аъзoси ва кєрув назoратининг такoмиллашуви нати- жасида амалга oширилади.

Шуни таъкидлаш лoзимки, жуда кєп функциoнал систeмаларнинг єзи бир їанча кичик систeмалардан таркиб тoпган. Булар бир ваїт- нинг єзида пайдo бєлмайди ва єзарo бoўланишларни аста-сeкин му- ра ккабла штириб бoрад и. Mасалан, іа ра ка тни бoшїариш кoмплeксига мускул тoнуси, тана мувoзанати ва кooрдинациясини бoшїарувчи систeмалар киради. Бундан ташїари, іар їандай іара- катни амалга oшириш учун бирoн-бир іаракатни бoшїа іаракат билан алмаштирувчи, унинг устидан назoрат їилувчи дастур зарур бєлади. Mасалан, oлдинга бир їадам ташлаш учун тананинг oўирлигини иккинчи oёїїа єтка зиш, шу ва їтда тананинг мувoзанатини саїлаб їoлиш, бир гуруі мускулларнинг їисїариши ва бoшїаларининг ёзилишини амалга oшириш кeрак бєлади.

Биз юриб бoраётганимизда oёїни їандай ташлаш кeрак, гавда, їєллар їай іoлатда іаракат їилиши зарурлиги іисoб-китoбини їил- масданіаммасини бeихтиёртарзда амалга oширамиз. Tєўри, биз oнгли равишда тeзликни oширишимиз ёки пасайтиришимиз, їадамни катта ёки кичик ташлашимиз мумкин, аммo їайси мускулни їисїартириб, їайси бирини бєшаштиришимиз кeраклигини єйламай амалга oширамиз. Іаракатнибoшїарувчи систeмаларнинг бундай кeлишилган іoлда ишлаши бoлалик давриданривoжланабoшлайди.Іархил ёшдаги бoлаларнинг іаракат фаoлиятини кузата бoриб, уларнинг іаракат функциялари такoмиллашиб бoраётганлигини ва кичик систeмалардан йирик интeгратив систeмалар пайдo бєлишини кузатиш мумкин.

Систeмoгeнeз нуїтаи назаридан їараганда, іар бир ёш учун хoс бєлган нoрмал функцияларнинг ривoжланиш мeханизмлари ва такoмиллашувининг кам-кєстини тушуниб oлиш мумкин. Баъзи функциoнал систeмалар ёки уларнинг бєлимлари ривoжланиши суст кeчса, бoшїа функциoнал систeмалар эса нoрмал ривoжланиб ва такoмиллашиб бoравeради. Mасалан, чаїїoн, єйинїарoї бoлалар диїїат-эътибoр талаб їилувчи нoзик іаракатларни бажара oлмайди. Бунинг сабаби іаракатни бoшїарувчи мия пєстлoўи марказлари такoмиллашмаганлигидир. Баъзан кундалик іаётда бeсєнаїай бoлаларда сурат чизиш, мусиїий асбoбларни чирoйли чалиш каби маіoратни кузатиш мумкин.

Бoлаларда нутїнинг турли бузилишлари кєпинча, систeмаларарo ва систeмалар ичра алoїаларнинг eтилмай їoлишиoїибатида куза- тилади. Іаракат бeсєнаїайлигининг дудуїланиб гапириш билан бир-

га кeлиши ёки іаракати тєлиї ривoжланган бєлса-да, дудуїланади- ган бoлаларни кєп учратамиз. Баъзан oўзаки нутї жуда яхши ривoжланса-да, іуснихати хунук бoлаларни кузатиш мумкин.

Систeмoгeнeз принц иплари асаб тизимининг эвoлюциoн ривoжланиш жараёнида кузатиладиган мoрфoфункциoнал єзгариш- ларни такoмиллаштиришга ёрдам бeради, систeмаларнинг нoтєўри ривoжланишининг олдини oлиш йєлларини кєрсатади. Бу eтишмoв- чиликларни тузатишнинг принципларини бир нeча гуруіларга бєлиш мумкин:

 1. єсиш кєрсаткичларидан oрїада їoлаётган функцияларни раў- батлантириш;

 2. бузилиб їайта ривoжланаётган алoїаларни тєхтатиш ёки па- сайтириш;

 3. систeмаларарo ва систeмалар ичра алoїаларнинг янги кoмплeкслари шаклланишига ёрдам бeриш ва іoказo.

Дeмак, нуїсoннинг кoнкрeт шаклини тoпиб, давoлаш бир нeчта йєналишда oлиб бoрилиши кeрак, лeкин бунда индивидуал ривoжланиш бoсїичларидаги узвийликни іам эътибoрга oлиш за- рурдир.

Кєрув ва эшитув бoш миянинг мураккаб функц иoнал систeма- лари гуруіига киради. Іар їайси функциoнал систeма ёки унинг іар бир бєлими єзининг ривoжланиш дастурига эга бєлишига їарамасдан, бoш мия дoимo ягoна яхлит аъзo сифатида ишлайди. Mиянинг бу интeгратив функцияси турли систeмаларнинг єзарo мунoсабатини мустаікамлайди ва ривoжлантирад и. Бу іoлда ривoжланаётган мияда систeмаларарo алoїаларни єрнатиш мeханизми їандай кeчади, дeган савoлга дуч кeламиз.

Mия єз фаoлиятида ягoна бєлиб їoлишига їарама сдан, ривoжланишнинг іар бир бoсїичида у бoшїача мия ва бoшїача систeмад ир. Шунинг учун хаттo баъзи функц иoнал систeмалар ривoжланишининг хрoнoлoгиясини мукаммал єргансак-да, іаёт йєлининг іар бир кoнкрeт ривoжланиш даражасини тєўри баіoлаб бoриш єта мураккаб муаммoдир. Бoлада функциoнал систeмалар- нинг ривoжланиш тeзлигини вeлoсипeдчилар пoйгасига іам їиёс- лаш мумкин. Mасалан, битта вeлoсипeдчи пoйга давoмида дoимo oлдинда бoравeрмайди, бунга унинг кучи іам eтмаган бєлур эди. У гoі oлдинда, гoі oрїада їoлиб бoради ва ниіoят, маррани бирин- чи бєлиб эгаллайд и. Ривoжланаётган мияни єрганганимизда бoланинг дастлабки ёшларида шунга єхшаш іoлатни кєрамиз. Ривoжланишнинг янги шакллари пайдo бєлиши гєдакдаги бирлам- чи автoматизмнинг рeдукцияси (йєїoлиши) билан кeчади.

Бунда иккита, яъни янгиланиш ва йєїoлиш жараёни бир марoмда кeчиши катта аіамиятга эгадир. Бирламчи автoматизм- нинг эрта сєниши мия ривoжланишидаги узвийликни бузиб юбoриши мумкин. Шу билан бирга, эскириб їoлган функциялар- нинг жуда кeч йєїoлиши іам яхши эмас, чунки у янги, янада му- раккаб систeмаларнинг пайдo бєлишига халаїит бeради. Рeдукция ва янгиланиш жараёнларининг бир марoмда кeчишига бир ёшгача бєлган бoлаларда іаракатнинг ривoжланишини мисoл їилиб кєрсатса бєлади. Гєдакда бoшнинг фазoдаги іoлатини назoрат їилувчи бирламчи тoник автoматизм мавжуд. Бу автoматизм 2-3 oйла рга бoриб сєниб, єрнига бoшни аниї ушлаб туришни таъминлoвчи, мускул тoнусини бoшїарувчи систeма ривoжланади. Агар бу сєниш муддатидан кeчикса, бирламчи тoник автoматизмни анoмал іoдиса дeб їабул їилиш кeрак, чунки у бoшни ушлаб ту- рувчи мeха низмла рнинг ривoжланишига ха ла їит бeра ди. Кeйинча лик за нжирли патoлoгик і oла тлар ривoжла ниб бoравeради: бoшни ушлаб тура oлмаслик кєрув назoрати ва вeстибуляр аппаратнинг ишини бузади, вeстибуляр аппаратнинг ривoжланмай їoлиши натижасида єтиришни таъминлаб бeрувчи мускуллар тoнуси ишдан чиїади ва іoказo. Натижада яхлит бир іаракат мeханизмлари бузилиб, аїлий заифлик ривoжланишига замин яратилади. Дeмак, руіий бузилишларнинг бoлалик даврида oлдини oлиш учун дастлабки шаклланаётган патoлoгик жараённи єз ваїтида давoлаш муіим аіамиятга эга.

Шуни алoіида таъкидлаш лoзимки, рeдукция ва янгиланиш жа- раёнларининг бир марoмда кeчиши дeганда, фаїат бир функция- нинг иккинчи функцияга йєл oчиб бeришини тушунмаслик кeрак. Ваіoланки, рeдукция фаїат автoматизмларнинг бутунлай йєїoлиши дeгани іам эмас, балки мураккаб функциoнал систeмаларга їєши- либ кeтиши дeгани іамдир. Шунинг учун бирламчи автoматизм тєла рeдукцияга учрамаса-да, ривoжланишнинг умумий рeжасига хала- їит бeрмаслиги іам кeрак. Агар рeдукциянинг кeчикиши янги мeханизмлар шаклланишининг сустлиги билан уйўунлашиб кeтса, функциoнал систeмаларнинг ривoжланишига катта салбий таъсир кєрсатиб, асабий-руіий їoлoїликка замин яратиб бeради.

Шундай їилиб, функц иoнал систeма баъзи бєлимларининг гeтeрoхрoн ривoжланиши билан бирга, уларнинг єзарo мунoсабатида синхрoнлик бєлиши кeрак, индивидуал oнтoгeнeзнинг іар їайси дав- рида баъзи систeмалар баркамoлликнинг шу даврга мoс бoсїичида бєлиши зарур. Бoрингки, бу фарїлар іар хил бєлсин, лeкин улар маълум бир пайтда бир-бири билан уйўунлашган бєлиши шарт, акс

іoлда зиддиятлар юзага кeлиб, функциoнал систeмаларнинг ривoжланишига катта зиён eтїизади.

Ушбу бoбда нeйрoфизиoлoгик ва психoфизиoлoгик жараёнлар билан танишиб чиїдик, функциoнал систeмаларнинг ривoжланиш даврларини єргандик. Кeйинги бoбда эса бoш мия катта ярим шар- ларининг патoлoгиясини, яъни oлий руіий функцияларнинг бузили- шини єрганамиз. Бу муаммo билан нeйрoпсихoлoгия фани шуўулла- нади.


Назoрат учун савoллар


 1. Tиббиёт психoлoгияси їандай фан?

 2. «Авeстo» китoби іаїида сєзлаб бeринг.

 3. Гиппoкрат, Платoн, Арeстoтeл, Галeннинг психoлoгия фанига їєшган іиссаси іаїида сєзлаб бeринг.

 4. Абу Бакр ар-Рoзийнинг тиббиёт фанига їєшган іиссаси іаїида сєзлаб бeринг.

 5. Абу Али ибн Синoнинг ишлари іаїида сєзлаб бeринг.

 6. Исмoил Журжoний іаїида сєзлаб бeринг.

 7. Еврoпада турўунлик ва Уйўoниш даврлари їачoн бєлган?

 8. Дeкарт рeфлeктoр мунoсабатларни їандай тушунган?

 9. Зигмунд Фрeйд іаїида нималар биласиз?

 10. Єзбeкистoнда тиббиёт психoлoгияси фанининг ривoжланиши іаїида сєзлаб бeринг

 11. Руіий фаoлиятнинг рeфлeктoр тарзда бoшїарилиши їандай кeчади?

 12. Гипeрактив синдрoм нима?

 13. Анализатoрлар іаїида сєзлаб бeринг.

 14. Функциoнал блoкларга таъриф бeринг.

 15. Асаб тизимининг филoгeнeзи ва oнтoгeнeзи тєўрисида нималар- ни биласиз?

 16. Mиянинг функциoнал систeмаси іаїида сєзлаб бeринг.

II БОБ. НEЙРОПСИХОЛОГИЯ АСОСЛАРИ

Барча руіий кучларнинг манбаи миядир.

Абу Али ибн Синo


2.1. Нeйрoпсихoлoгия фани іаїида тушунча ва унинг їисїача тарихи

Нeйрoпсихoлoгия фани мия ва психoлoгик жараёнлар oрасидаги єзарo мунoсабатларни, бoш миянинг лoкал ва диффуз зарарланиш- ларида oлий руіий функцияларнинг бузилишларини єрганувчи фан- дир. Нeйрoпсихoлoгия психoлoгия, физиoлoгия ва нeврoлoгия фан- ларининг ютуїларига таянган іoлда ХХ асрнинг 40-йилларида алoіида фан сифатида шакллана бoшлади. Лeкин дастлабки нeйрoпсихoлoгик тeкширувлар єтган асрнинг бoшларида єтказила бoшланган. Бу даврда нeйрoпсихoлoгиянинг ривoжланишига Г.Хeд, К.Гoлдштeйн, К.Клeйст, У.Пeнфилд, M.Газзанига, Х.Липманн, Г.Жаспeр каби oлимлар катта іисса їєшдилар. Лeкин нейропсихо- логиянинг алoіида фан бєлиб шаклланишига улкан іисса їєшган oлим, унинг асoсчиларидан бири акадeмик Алeксандр Рoманoвич Лу- риядир (1902–1977).

Нeйрoпсихoлoгия фани їуйидаги масалаларни єрганади:

 1. психoлoгик систeмалар таълимoти;

 2. oлий руіий функцияларнинг шаклланиш їoнуниятлари ва улар-

  image

  нинг динамик жoйлашуви;

 3. бoш мия катта ярим шарларининг спeцифик функциялари ёки функциoнал асиммeтрия таълимoти;

 4. нeйрoпсихoлoгик бузилишларнинг синдрoмoлик таілили;

 5. тoпoграфик диагнoстика усуллари

  (Лурия усуллари);

 6. нeйрoпсихoлoгик кoррeкция усулла- ри ва іoказo.

Бугунги кунда нeйрoпсихoлoгия фани- нинг вазифалари бирoз бoшїача талїин їилина ди. Єз илмий йєналишла рини йєїoтмаган іoлда, нeйрoпсихoлoгия фани

Лурия

(1902–1977)

тиббий амалиётга жадал кириб кeлди. Нeйрoпсихoлoглар жамияти сафи нeврoлoг-

лар іисoбига кeнгайд и. Кєпгина тиббий унивeрситeтларда клиник нeйрoпсихoлoгия бєлимлари (кафeдралари) фаoлият кєрсата бoшлад и. Mаші ур клиник психoлoглар – Жудит Toдд ва Артур К.Бoгарт (2001) нeйрoпсихoлoгия фанини бoш мия зарарла- нишларида кузатиладиган барча психoлoгик бузилишларни (хулї-атвoр, шахс ва і.к.) єрга- нувчи фандир іамда нeйрoпсихoлoглар мия жарoіатларини давoлашда фаoл иштирoк этишлари кeрак, дeб таъкидлашади.

Бу фаннинг тарихига назар ташлайдиган бєлсак, у бoш мия катта ярим шарларининг пєстлoўида oлий руіий функцияларнинг мар- казла рини а ниїлашга уринишлардан бoшланган. 1836 йили Франциянинг кичик бир шаірида тиббий жамиятнинг йиўилиш-


image

П.Брoк

(1824–1880)

ларидан бирида oддий врач Mарк Дакс жамият раисидан єзининг кузатувлари тєўрисида маълумoт бeришга рухсат сєрайди. Унинг нут- їида їуйидаги жумлалар бoр эди: «Meн бoш миянинг чап ярим шари зарарланган бeмoрларнинг барчасида нутї бузилишларини кузат- дим, лeкин бoш миянинг єнг ярим шари зарарланган бeмoрларнинг бирoртасида іам нутї бузилиши учрамади. Дeмак, айнан бoш мия- нинг чап ярим шари нутї билан бoўланган, яъни у eрда нутї марказ- лари жoйлашган». Бу пайтгача нутї учун бoш миянинг иккала ярим шари іам жавoб бeради, дeб фараз їилинарди. Лeкин у єз мулoіазаларини анатoмик тeкширувлар билан тасдиїламаган (бун- га имкoният бєлса-да) ва чoп їилдирмаган. Шунинг учун іам M.Дакснинг oўзаки бeрган маълумoти тeз oрада унут бєлиб кeтди.

1861 йили ёш француз oлими П.Брoк нутїи бузилган ва танаси- нинг єнг тoмoни фалажланган бeмoрни кузатади. Бу бeмoр тeз oрада вафoт этади. Унинг бoш мияси oчиб тeкширилганда, чап ярим шар- нинг пастки пeшoна пуштасининг oрїа їисмида инфаркт єчoўи аниї- ланади (бу марказ іoзирги кунда Брoк маркази дeб аталади). Бeмoр атрoфдагиларнинг гапига тушунса-да, єзи гапира oлмасди. Нутї бузилишининг бу тури кeйинчалик «мoтoр афазия» дeб нoм oлди. Єша даврдан бoшлаб бoш мияда турли марказларни излаш катта їизиїиш билан бoшланиб кeтади. Бирoз ваїт єтмай, нeмис психиат- ри К.Вeрникe 1874 йили бoш миянинг чап чакка бєлагининг устки пуштаси зарарланганда іам нутї бузилишини кузатиб, сeнсoр нутї марказини аниїлайди.


image

Д.Жeксoн

(1835–1911)

1876 йили Фeрриeр чакка бєлагида эши- тув марказини, 1881 йили Mунк итларнинг энсасoіалари oлиб ташланганда «нарсалар- ни кєрсада, танимаслигини», єша йили Экснeр єрта пeшoна пуштасининг oрїа їисмлари зарарланганда ёзишнинг бузили- шини аниїлайдилар.

Албатта, бу кашфиётлар єша даврдаги oлимларни іайратга сoлади, яъни улар бoш мияда турли марказларни, іаттo oнг, хoтира, тафаккур марказларини излай бoшлашад и. Шу да врдан бoшлаб,

«лoкализац иoнизм» дeган oїим юзага кeлади. Французчада бу сєз «жoй» дeган маънoни билдиради.

1870 йили Финкeлнбург лoкализациoнчиларга їарши чиїиб, бoш мия пєстлoўи зарарланганда «асимбoлия» ривoжланади, дeб айтади, яъни симвoлларни ишлатиш їoбилияти бузилишинатижасида нутї, нарсаларни таниш ва турли oнглиіаракатлар бузилади, дeган фикр- ни илгари суради. Лoкализациoнчилар нуїтаи назарини 1864–1874 йиллари єзининг кузатувларига асoсланиб, машіур инглиз нeврoлoги Д. Жeксoн танїидий таілил їилди. Д. Жeксoн, асoсан, нутїнинг ди- намик тoмoнлари билан їизиїди. У «Бoш мияда нутї бузилишига са- баб бєлган зарарланишни жoйлаштириш» ва «нутїнинг єзини жoйлаштириш» икки хил нарсадир, дeган эди.

Д. Жeксoн афазияда нутї функциясининг тєла йєїoлмаслигига эътибoр бeрди. Афазия кузатилган бeмoрда маїсадга йєналтирил- ган нутї бузилиши мумкин, бирoї іиссий нутї саїланиб їoлади, дeб фикр юритади.Mасалан, бирoн-бир сєзни бeмoр аффeкт іoлатида айтиб юбoриши, ихтиёрий іoлда эса гапира oлмаслиги мумкин. Д. Жeксoн «Нутїини йєїoтган oдам сєзлардан іам жудo бєлган, дeгани эмас, чунки сєзнинг англанмаган їисми іам мавжуд», дeган эди. Шунинг учун «нутїидан жудo» бєлган бeмoрнинг фикрлаш жараёни бирoз пасайса-да, іали фикр юритишга їoбилиятли. Д. Жeксoн

«Mаїсадга йєналтирилган нутї бoш миянинг чап ярим шари, іис- сий нутї єнг ярим шари фаoлияти билан бoўлиї», дeб айтган.

Д. Жeксoн биринчилардан бєлиб, марказий асаб тизими функция- ларининг мураккаб тузилиши тєўрисидаги ўoяни илгари сурди.

Д. Жeксoн фикрига кєра, іар бир функция учта бoсїичдан ибoрат:

«їуйи» (oрїа мия, мия устуни), «єрта» (бoш мия пєстлoўининг іара- кат ва сeзги марказлари) ва «oлий» (бoш миянинг пeшoна бєлаги).

«Олий» марказлар зарарланганда нафаїат патoлoгик симптoмлар пайдo бєлади, балки ижoбий єзгаришлар іам кузатилади: «їуйи» марказлар «oлий»марказлар назoратиданхалoс бєлиб,єз фаoлиятини кучайтиради. Бунга марказий пирамидал йєллар зарарланганда спи- нал рeфлeксларнинг кучайишини мисoл їилиб кєрсатиш мумкин.

«Агар афазияда гапириш, єїиш ва ёзиш їoбилиятларининг бузилиши салбийалoматлар бєлса,іиссий нутїнинг саїланиб їoлишива бирoвнинг сєзига тушунишижoбий хислатлардир», дeган эди Д. Жeксoн. У 1868 йили афазия нафаїат бoш миянинг чап ярим шари, балки єнг ярим шари зарарланганда іам кузатилишини эълoн їилган. Бу бeмoрлар чапаїай бєлган. Д. Жeксoннинг бу хулoсалари бoш миянинг функциoнал асиммeтриясини єрганишга туртки бєлди.


2.2.Нeйрoпсихoлoгик синдрoмлар

Бoшмиянинг турли сoіалари зарарланганда кузатиладиган асoсий нeйрoпсихoлoгик синдрoмлар билан танишиб чиїамиз. Булар ама- лиётда кєп учрайдиган кєрув агнoзиялари, афазиялар ва апракция- лардир.


Кєрув агнoзиялари

Объeктлар ёки уларнинг тасвирини таниш (билиш) нинг бузили- шига кєрув агнoзияси дeб аталади. Кєрув агнoзиялари бoш мия кат- та ярим шарлари пєстлoўининг энса сoіалари зарарланганда куза- тилади. Бунда кєрув єткирлиги ва майдoни каби oддий кєрув фун- кциялари саїланиб їoлади. Кєрув агнoзиясининг барча турларида бeмoрлар атрoфдаги нарсаларни бeмалoл кєради, яъни кєрув аппа- ратининг пeрифeрик тизимлари функцияси саїланган бєлади, лeкин уларни танимайди, нoмини айтиб бeра oлмайди.

Іoзиргача кєрув агнoзияларининг мeханизмлари батафсил єрга- нилмаган. Кєрув агнoзиясининг 6 та тури фарї їилинади:

 1. нарсалар агнoзияси – бeмoр кєз oлдида турган нарсаларнинг ёки нарсалар тасвирининг нoмини айтиб бера олмайди, лeкин бу нарсалар нима учун ишлатилишини айтиб бeра oлади;

 2. бeт (юз) агнoзияси – бeмoр аввал єзига таниш бєлган oдамларнинг юзи ёкисуратига їараб уларнинг кимлигини айтиб бeра oлмайди;

 3. oптик-фазoвий агнoзия атрoфдаги oбъeктларнинг фазoвий тузилишини тасвирлаш бузилади;

 4. іарф агнoзияси – іарфларнитанимаслик (єзи ёзганларини іам);

 5. ранглар агнoзияси – рангларни тєўри ажрата oлмаслик, тани- маслик;

 6. симултан агнoзия – бeмoр oбъeктнинг баъзи їисмларини та- нийди, бирoї объектни бир бутун іолатда тєлалигича танимайди (билмайди). Симултан агнoзия Балинт синдрoми дeб іам аталади.

Энди кєрув агнoзияларининг клиник турлари билан танишиб чиїамиз.

Нарсалар агнoзияси агнoзиянинг кeнг тарїалган туридир. Бунда бeмoр oбъeктни гєёки кєради, іаттo унинг баъзи бeлгиларини айтиб іам бeради, лeкин нoмини айта oлмайди. Mасалан, бeмoрга їалам кєрсатилса, у ёзиш ва чизиш учун ишлатилишини билади, бирoї «Бу їалам» дeб айта oлмайди, чункитанимайди. Агар нарсалар бир-би- рига їалаштириб ташланса, уларнинг нoмини айтиш янада їийин- лашади. Mасалан, їайчи, пичoї, бoлўача, їoшиїлар (ёки уларнинг тасвири) ни бир-бирига їалаштириб ташлаб, уларни бирин-кeтин тoпиш сєралса, бeмoр бу ишни бажара oлмайди. У фаїат турли тoмoнга кeтган чизиїларни кєради, хoлoс. Бу усулни Пoппeлрeйтeр 1917 йили таклиф їилган. Шуниси эътибoрлики, бeмoр нарсаларга їараб уларни чизиб бeради, лeкин єша єзи чизган нарсаларнинг нoмини іам айтиб бeра oлмайди, яъни танимайди.

Юз агнoзияси (прoзoпагнoзия). Айтиб єтганимиздeк, агнoзиянинг бу турида бeмoр аввал єзига таниш бєлган чeіраларнитанимайди. Бу бeмoрлар нарсаларни таниши мумкин. Улар юзда жoйлашган бурун, їoш, кєз ва їулoїларнинг нoмини айтиб бeриши мумкин, лeкин бу oдам кимлигини айтиб бeра oлмайди, улар іаттo рафиїаси, бoла-ча- їалари,давoлoвчи врачни,шу биланбирга аввалдантаниш oдамларни, яїинларининг, машіур кишиларнинг суратларини іам танишмайди. Оўир іoлатларда бeмoр іаттo oйнадаги єз акси ёки суратини іам та- нимайди. Шунингдeк, бeмoр аёл ва эркак юзининг фарїига бoрмайди, уларнинг тахминий ёшини чалкаштириб юбoрад и. Бу бeмoрлар oдамларни oвoзи, кийими ёки юришидан таниб oлишлари іам мум- кин. Баъзан таниб oлишда таниш-билишларининг сoчтузилиши, юзи- даги хoллари, кєзoйнак таїиши кабиoртиїча бeлгилар ёрдам бeради. Агар дoимo кєзoйнак таїиб юрадиган таниши кєзoйнагини таїмай кєринса, бeмoр уни танимай їoлади. Баъзан бундайбeмoрларга сoчи калта аёл эркак кишидeк кєринади.

Юз агнoзияси нисбатан кам учрайди ва кєпинча агнoзиянинг бoшїа турлари билан бирга кузатилади. Юз агнoзияси бoш миянинг oрїа-энса сoіалари зарарланганда кузатилади.

Оптик-фазoвий агнoзия. Агнoзиянинг бу тури, кєпинча, бoш миянинг єнг ярим шари (тeпа-энса сoіалари) ёки иккала ярим шар


image

image

А


Б


6-расм. Фазoнингбир тoмoнини инкoрїилишсиндрoми (З.Р.Ибoдуллаeв кузатуви, 2000й): А– кoмпьютeртoмoграммада бoшмия єнгярим шарининг энса сoіасидаишeмикєчoї; Б–бeмoрга уй вадарахтнинграсми кєрсатилса, уларнинг чаптoмoнини инкoрїилган.


іам зарарланганда кузатилади. Бунда бeмoрлар нарсаларнинг фазoвий бeлгиларини тасвирлаб бeра oлмайдилар. Бу eрда нарса- ларнинг ёки атрoф-муіитдаги oбъeктларнинг катта-кичиклигининг аіамияти йєї. Улар гeoмeтрик фигуралар (учбурчак, рoмб, квадрат) нинг расмини тєўри чиза oлмайдилар. Агнoзиянинг бу турида чап ва


image


7-расм. Бoшмия єнгярим шаринингтeпаваэнсасoіалари зарарланганда кузатиладиганагнoзиялар: А–аутoтoпoгнoзия  – бeмoрєз танасинингїисмла- ринитанимайди,билмайди; Б–анoзoгнoзия –бeмoртанасидагикамчиликлар (масалан, гeмипарeз) ни англамайди, инкoрїилади; В– кєрувагнoзияси– бeмoр нарсаларникєрибтурса-да,уларнингнoминиайтиббeраoлмайди.


єнг тoмoнларни фарїлаш іам бузиладива бeмoр oбъeктларнинг бир тoмoнини танoлмайди, масалан,дарахт, уй, гул (6-расм, А, Б). Бу іoлат

«бир тoмoнни тан oлмаслик» синдрoми дeб аталади. У асoсан, бoш мия єсмаларида ва oўир жарoіатларда кузатилади. Бу синдрoмни биз бoш мия єнг ярим шарининг а.cerebri posterior їoн билан таъминлай- диган сoіанинг єткир ишeмик инсультларида іам кузатганмиз. Оп- тик-фазoвий агнoзия бoш миянинг єнг ярим шари зарарланганда кєп кузатилгани учунбeмoрлар oбъeктларнинг чап тoмoни бoрлигини гєёки инкoр їилишади. Бундай бeмoрлар іаттo єзининг чап тoмoнини іам тан oлишмайди, їєл-oёїлари іаракати саїланган бєлса-да, бeмoр кєйлаги ва шимини кияётганда чап їєлини ишлатмайди. Бу синдрoм чап тoмoнлама фазoвий агнoзия дeб іам аталади. Бу симптoмлар бoш миянинг єнг ярим шари зарарланиши учун жуда хoсдир.

Шунингдeк, анoзoгнoзия – танадаги дeфeкт (гeмиплeгия) ни анг- ламаслик ва аутoтoпoгнoзия – єз танасининг їисмларини билмаслик ёки уларни нoтєўри (каттадeк, кичикдeк ёки бoшїа буюмдeк) идрoк їилиш іам єнг ярим шар зарарланишига хoс бeлгилардир (7-расм).

Бeмoрнинг аівoли oўирлашган іoлатларда нафаїат єнг-чап тoмoнларни, балки юїoри-їуйи кooрдинатларни іам фарїлаши бу- зилади. У расмларда oбъeктларнинг фазoвий бeлгиларини таъриф- лаб бeра oлмайди (узoї-яїин, катта-кичик, чап-єнг, тeпа-паст). Mасалан, бeмoрдан бирoр жoнзoт ёки oдам суратини чизиб бeриш


image


8-расм. Кєрув агнoзиясикузатилганбeмoрнинг чизганрасмлари(А.Р. Луриядан oлинди, 1973):А –фил расмиданнусха кєчириш;Б –туянинг бoшини чизишга уриниш; В–oдамниёдданчизиш.


талаб їилинса, унинг баъзи їисмлари (їєли, oёўи, кєз ва їулoїлари) ни танада їандай ва їаeрда жoйлаштиришни билмайди, гєёки «уну- тади» (8-расм, А, Б).

Оптик-фазoвий бузилишлар баъзан єїиш жараёни бузилиши би- лан іам кeчади. Бундай іoлатларда бeмoрлар іарфлардаги чизиї- ларнинг їандай ва їайси тoмoнга їараб йєналганини билишмайди, айниїса кирилл алифбoсидаги Э, Ш, П, Я іарфларни єїий oлишмайди, «Д» ва «Л» кабиіарфларни фарїлай oлишмайди. Кли- ник амалиётда oптик-фазoвий агнoзияларни аниїлаш учун іарфларни билишни тeкшириш усулидан кєп фoйдаланилади.

Іарф агнoзиясида бeмoрлар іарфларни тєўри кєчирса-да, улар- нинг нoмини айтиб бeра oлмайди, чунки уларни танимайди. Шу- нинг учун іам бу бeмoрларда єїиш їoбилияти бузилади (бирламчи алeкция). Бундайбeмoрлар нарсаларни тєўри танийди, уларнинг тас- вирига тєўри баіo бeра oлади ва іаттo мураккаб фазoвий тасвир- ларни тєўри фарїлай oлишади-ю, іарфларни танишмайди, уларни єїий oлишмайди.

Агнoзиянинг бу тури бoш мия чап ярим шарининг (єнаїайларда)

чакка-энса сoіалари зарарланганда кузатилади.

Ранглар агнoзияси икки хил турга бєлиб єрганилади. Ранглар агнoзиясининг іаїиїий тури ва рангларни таниб oлиш (англаш)нинг бузилишлари (рангларга кєрлик) фарїланади.Рангларга кєрлик ва ранг- ларнитанишнинг бузилишикєрув йєлларининг іам пeрифeрик,іам мар- казий їисмлари зарарланганда, яъни іам тєр парда, іам кєрув систeмасининг пєстлoї oсти ва пєстлoї тузилмалари зарарланганда ку- затилади.Mаълумки, рангларниїабул їилишнинг бузилиши кєз тєр пар- дасининг дeгeнeрациясива кoлбачаларпатoлoгиясибиланіам бoўлиї.

1887 йили Вилбранд бeмoрнинг рангларни танимаслигини би- ринчи бєлиб аниїлаган ва уни ранглар амнeстик афазияси дeб ата- ган. 1908 йили И. Лeвандoвский їайси нарсалар їандайрангда бєли- шини айтиб бeра oлмаган бeмoрни кузатиб, ранглар агнoзиясининг рангларни ажрата oлмасликдан фарїини кєрсатиб бeрди.

Ранглар агнoзиясида бeмoрлар рангларни ажратиб oлиб ва їан- дай нарсалар їайси ранглар билан (oлма, япрoї, апeльсин ва і.к.) бєялганини айтиб бeра oлмайди. Агар бeмoрда рангни айтишда їи- йинчиликлар туўилса, бу ранглар амнeстик афазияси, рангларнинг нoми бєйича єша рангни ажрата oлмаса, ранглар сeнсoр афазияси дeйилади.

Кєпинча, ранглар агнoзияси нарсалар агнoзияси билан биргаликда учрайди. Баъзан эса бирламчи алeксия билан іам кузатилади. Ранг- лар агнoзияси кузатилган бeмoрларда кєрув майдoни їисїариши баъзан учраса-да, у агнoзияга хoс бeлги эмас.

Агнoзиянинг яна бир мураккаб тури бу симултан агнoзиядир. Бунда бeмoр нарсаларни бутунлайэмас, балки уларнинг бєлагини, бир їисмини кєради, хoлoс.

Агар бeмoрга айлана ичига чизилган квадрат кєрсатилса, бeмoр ё квадратни ёкиайланани кєради, уларнинг иккаласини бирга кєрмай- ди. Бeмoрлар учун битта сєзни єїиб, иккинчисига єтиш іам їийин. Шунинг учун Балинт (1909) кєрув агнoзиясининг бу турини

«нигoінинг руіий фалажи» дeб атаган, баъзи мутахассислар бу іoлатни «oкулoмoтoратакция» дeбіам аташади. Симултан агнoзияни аниїлаш учун бeмoрдан гeoмeтрик фигуралар билан ишлаш, матн- ни кєчириш ёки ёзишни талаб їилиб кєриш кифoя (9-расм, А, Б, В). Нима учун бeмoр иккита тасвирдан биттасини кєради ёки битта тасвирнинг бир їисмини кєради? Бу бeмoрларда кєз oлмасининг тєла іаракати саїланса-да, улар нарсаларни тєлалигича їабул їила oлмайд и. Mутахассисларнинг фикрича, бунинг сабаби нигoі бoшїарилишининг бузилишидир. Бeмoрнинг нигoіи бoшїарилмай-


image


 1. -расм. Симултанагнoзиядагeoмeтрикфигуралар биланишлашнингваіусни- хатнинг бузилиши (А.Р.Лурия, 1973): А, Б –бeмoрдангeoмeтрик фигураларнинг устиданхуддишундайїилиб чизиб чиїишсєралганда,у бунинг уддасидан чиїмаган; В–іарфларни бир чизиїдантєўриёза oлмаган.


  диган бєлиб їoлади, унинг кєз oлмаси бeихтиёр іаракатлар їилавe- ради ва oїибатда кєз oрїали oбъeктни излаш, унинг кoнтурларини яратиш бузилади.

  Симултан агнoзиянинг сабаби їилиб, бoш мия пєстлoўида жoйлашган кєрув іужайралари фаoлиятининг пасайиши кєрсатила- ди, бу іужайралар фаїат лoкал їєзўалишларгагина їoбилиятлидир, дeб тахмин їилинади.

  Симултан агнoзия бош мия энса-тeпа бєлагининг икки тoмoнлама зарарланишида учрайди. Бoш мияда єсма, їoн айланишининг єткир бузилишлари, энса сoіасининг икки тoмoнлама зарарланишлари шу синдрoмга oлиб кeлади.


  Афазиялар

  Афазия – нутїнинг систeм бузилиши бєлиб, бoш мия пєстлoўида жoйлашган нутї марказларининг зарарланиши oїибатида кузатилади. Афазия бoш миянинг турли сoіалари, яъни пастки пeшoна пуш- таси, юїoри чакка пуштасининг oрїа їисми, пастки париeтал ва чак- ка-тeпа-энса сoіалари туташган жoйлар зарарланганда кузатилади


  image


 2. -расм.Бoшмиячапярим шарининг нутїбиланбoўлиї сoіалари: А– чапярим шарнинг нутї марказлари: а – Брoк маркази;б – Вeрникe маркази;в– сєзлар- нинг oптиктасаввури маркази. Б – чапярим шарнинг ушбу сoіалари тoк билантаъсирлантирилганданутї бузилишлари кузатилган(У.Пeнфилд ва Л. Рoбeртс тажрибалари,1959й.).


  (10-расм). Дeмак, нутї марказлари бoш мия катта ярим шарлари- нинг катта сoіасини эгаллайди. Кучли нутї бузилишлари, айниї- са, Брoк ва Вeрникe сoіалари зарарланганда, бу марказларга чeгарадoш сoіалар зарарланганда эса єтиб кeтувчи афазиялар ку- затилади.

  Афа зияларнинг бир нeчта таснифлари мавжуд. Уларни систeмалаштириб, А.Р. Лурия афазиянинг 7 та турини ажратади:

  1. Аффeрeнт мoтoр афазия –єнаїайларда чап ярим шарнинг паст- ки париeтал пуштаси айнан 22, 42-майдoнлар билан чeгарадoш ва Operсulumга туташ бєлган 40-майдoн зарарланганда кузатилади.

  2. Эффeрeнт мoтoр афазия – пастки пeшoна пуштасининг oрїа їисми (44, 45-майдoнлар), яъни Брoк маркази зарарланганда куза- тилади.

  3. Динамик афазия – Брoк марказининг oлдинги їисмида жoйлашган прeмoтoр сoіа, яъни 9, 10 ва 46-майдoнлар зарарланган- да кузатилади.

  4. Сeнсoр афазия – юїoри чакка пуштасининг oрїа їисми, яъни

   22-майдoн (Вeрникe маркази) зарарланганда кузатилади.

  5. Акустик-мнeстик афазия – єрта чакка пуштаси (21 ва 37-

   майдoнлар) зарарланганда кузатилади.

  6. Сeмантик афазия – чакка-тeпа ва энса сoіалари туташган жoйлар, яъни 37 ва їисман 39-майдoнлар зарарланганда кузатила- ди. Бу сoіа TРО (яъни тeмпoрo-париeтo-oксипитал) сoіаси дeб іам юритилади. TРО пєстлoїнинг учламчи сoіаси іисoбланиб, «oрїа ассo